Gi­gan­tisk eks­plo­sion

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hansen phan@ bt. dk

KI­NA

Mindst én mas­siv eks­plo­sion har ons­dag fun­det sted i et in­du­stri­om­rå­de i den ki­ne­si­ske hav­ne­by Ti­anjin i det nord­li­ge Ki­na. Syv er an­gi­ve­ligt dø­de, og mindst 300 er sår­e­de.

Billeder og vi­deo­er, der fl­o­re­rer på in­ter­net­tet, vi­ser, hvor­dan den kraf­ti­ge eks­plo­sion ly­ser af­ten­him­len op og ef­ter­føl­ges af en stor, sort røg­sky over Ki­nas fjer­de­stør­ste by.

Eks­plo­sio­nen op­stod iføl­ge lo­ka­le me­di­er i en sen­ding spræng­stof på hav­nen i by­en. Det skri­ver Reu­ters. Iføl­ge Daily Mail blev eks­plo­sio­nen for­stær­ket af, at den ske­te tæt ved et va­re­hus med ’ far­ligt ma­te­ri­a­le’.

Eks­plo­sio­nen ske­te om­kring kl. 23.30 lo­kal tid. Det ki­ne­si­ske me­die Pe­op­le’s Daily op­ly­ser, at syv per­so­ner an­gi­ve­ligt er dø­de ef­ter eks­plo­sio­nen.

Der er ons­dag af­ten dansk tid over 100 brand­bi­ler på ste­det, som for­sø­ger at sluk­ke den brand, der er op­stå­et ef­ter eks­plo­sio­nen.

En tals­mand for Ti­anjins brand­væ­sen, si­ger iføl­ge bri­ti­ske Daily Mir­ror, at ’ den vig­tig­ste op­ga­ve li­ge nu er at få stop­pet bran­den.’

» Ti­anjins brand­væ­sen og dets le­de­re le­der red­nings­ar­bej­det i for­re­ste linje, « til­fø­jer tals­man­den.

Et øjen­vid­ne, Yang, for­tæl­ler iføl­ge BBC de lo­ka­le me­di­er, at hun var ude at shop­pe, da hun plud­se­lig så, at der var en kæm­pe eks­plo­sion og ild­kug­le bag hen­de.

» Da eks­plo­sio­nen kom, be­gynd­te jor­den at ryste. Nær­lig­gen­de bi­ler og byg­nin­ger ryste­de. Vin­du­er blev smadret, og al­le be­gynd­te at lø­be, « si­ger Yang til lo­ka­le me­di­er iføl­ge BBC. Yang til­fø­jer, at be­bo­er­ne i om­rå­det har sam­let sig på ga­den.

Bru­ge­re af so­ci­a­le me­di­er de­ler vi­deo­op­ta­gel­ser og op­le­vel­ser fra Ti­anjin i stor stil ons­dag af­ten. En per­son

Mindst syvb var kon­sta­te­ret dræbt og 300 sår­et, da den­ne avis gik i tryk­ken. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.