’’

BT - - NYHEDER - Yang, øjen­vid­ne

Da eks­plo­sio­nen kom, be­gynd­te jor­den at ryste. Nær­lig­gen­de bi­ler og byg­nin­ger ryste­de. Vin­du­er blev smadret, og al­le be­gynd­te at lø­be

Bri­ti­ske Daily Mail skri­ver, at der an­gi­ve­ligt skul­le væ­re sket to eks­plo­sio­ner, der er ble­vet op­fan­get af det cen­ter i Ki­na, der over­vå­ger jord­s­kælv. Her er de to eks­plo­sio­ner ef­ter­si­gen­de ble­vet må­lt til 2,3 og 2,9 på Ri­ch­ter­ska­la­en.

Så en ild­kul­ge bag sig

Iføl­ge ki­ne­si­ske me­di­er bli­ver hund­re­der af per­so­ner li­ge nu be­hand­let på lo­ka­le ho­spi­ta­ler - langt de fle­ste for brand­ska­der. An­tal­let af sår­e­de er iføl­ge det ki­ne­si­ske nyheds­bu­reau Xin­hua op­pe på mindst 300. på Red­dit/ Ki­na skri­ver, at ved­kom­men­de bor i Bin­hai - et in­du­stri­om­rå­de i Ti­anjin, hvor eks­plo­sio­nen til­sy­ne­la­den­de er sket:

» Man­ge men­ne­sket på WeChat skri­ver, at det er et ke­misk la­ger i Tang­gu Havn, der er sprun­get i luf­ten. Jeg bor om­kring tre km fra eks­plo­sio­nen, og det føl­tes som om, en stor last­bil bra­ge­de ind i min byg­ning. Der kom to store chok­bøl­ger. «

Ti­anjin er et stort hav­neog in­du­stri­om­rå­de sy­døst for ho­ved­sta­den Bei­jing. Om­rå­det hu­ser 7,5 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.