LU­RE­PAS­SER OM

Uklart, om So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil bry­de med dag­pen­ge­kom­mis­sio­nens ud­gangs­punkt, som si­ger, at et nyt dag­pen­ge­sy­stem ik­ke må til­fø­res fle­re nye res­sour­cer

BT - - NYHEDER - Chris Kjær Jes­sen chje@ ber­ling­s­ke. dk San­ni Jen­sen

DAG­PEN­GE

sanj@ ber­ling­s­ke. dk

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne for­ven­tes at ind­ta­ge en cen­tral rolle, når dag­pen­ge­kom­mis­sio­nen in­den læn­ge kom­mer med si­ne an­be­fa­lin­ger, og for­hand­lin­ger­ne om et af de se­ne­re års mest be­tænd­te po­li­ti­ske te­ma­er der­med be­gyn­der.

Vil par­ti­et fort­sat bak­ke op om linj­en fra SR- re­ge­rin­gen, hvor et nyt dag­pen­ge­sy­stem ik­ke måt­te be­la­ste statskas­sen yder­li­ge­re? El­ler vil So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne med Met­te Fre­de­rik­sen som for­mand kræ­ve nye mid­ler til de for­sik­re­de le­di­ge, li­ge­som En­heds­li­sten, SF og Dansk Fol­ke­par­ti? Til­sam­men sid­der de fi­re par­ti­er på langt over halv­de­len af Fol­ke­tin­gets man­da­ter.

In­den val­get sag­de stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) me­get klart, at hun fort­sat bak­ker op om kom­mis­so­ri­et, som er sat i en stram øko­no­misk spæn­de­trø­je.

’ Dag­pen­ge­sy­ste­met må ik­ke bli­ve dy­re­re,’ ud­tal­te hun blandt an­det i for­bin­del­se med ar­bej­der­nes kamp­dag kort før val­gets ud­skri­vel­se.

Sta­dig af­ven­ten­de

I dag ind­ta­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne en me­re fri rolle i op­po­si­tio­nen, og trods gen­tag­ne spørgs­mål øn­sker ar­bejds­mar­kedsord­fø­rer Leif La­hn Jen­sen ( S) ik­ke at for­hol­de sig til, hvil­ken vej par­ti­et vil gå i for­hand­lin­ger­ne.

Er So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne klar til at bry­de kom­mis­so­ri­ets ram­mer og til­fø­re fle­re pen­ge til et nyt dag­pen­ge­sy­stem?

» Vi har selv­føl­ge­lig væ­ret med til at gi­ve kom­mis­sio­nen dis­se ram­mer, men der­u­d­over er vi nødt til at ven­te, til kom­mis­sio­nen kom­mer med sin rap­port. « Men vil I bru­ge fle­re pen­ge? » Vi vil af­ven­te kom­mis­sio­nen og for­hand­lin­ger­ne, « for­kla­rer Leif La­hn Jen­sen.

I går vi­de­re­brag­te Po­li­ti­ken op­lys­nin­ger fra dag­pen­ge­kom­mis­sio­nens fo­re­lø­bi­ge ar­bej­de. I en 120 si­der lang tek­nisk bag­grunds­rap­port op­li­ster kom­mis­sio­nen blandt an­det tre for­skel­li­ge mo­del­ler for et nyt dag­pen­ge­sy­stem, som al­le har det til fæl­les, at det kan bli­ve nød­ven­digt at skæ­re i ydel­ser­ne, hvis der skal fin­des nye pen­ge til at for­bed­re dag­pen­ge­sy­ste­met. Fle­re cen­tra­le kil­der på Chri­sti­ans­borg for­kla­rer til Ber­ling­s­ke, at de an­ser mo­del­ler­ne for at væ­re uden for po­li­tisk ræk­ke­vid­de og hen­vi­ser til, at stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) un­der en valg­du­el af­tal­te med Thor­ning, at de to par­ti­er ik­ke vil skæ­re i dag­pen­ge­ne ef­ter val­get.

Pen­ge op af lom­men

Den læk­ke­de rap­port får da og­så straks en af de stør­ste in­ter­ne Skri­ti­ke­re op af sto­len. Bo­li­gord­fø­rer Jan Jo­han­sen ( S) me­ner, at den læk­ke­de rap­port vi­ser, at po­li­ti­ker­ne må ha­ve pen­ge op af lom­men til et nyt dag­pen­ge­sy­stem.

» Det lig­ger så langt fra mig, at vi skal skæ­re i ydel­ser­ne, at det kan vi slet ik­ke bru­ge til no­get som helst, « for­kla­rer han om an­be­fa­lin­ger­ne i den læk­ke­de bag­grunds­rap­port.

Bå­de Dansk Fol­ke­par­ti og En­heds­li­sten op­for­drer So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne til at drop­pe til­ba­ge­hol­den­he­den og kræ­ve nye pen­ge på bor­det i dag­pen­ge­for­hand­lin­ger­ne.

» Der fin­des ik­ke en gra­tis tryl­leø­vel­se her. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne må kom­me ud af bu­sken og mel­de klart ud, om de vil væ­re med til at fø­re nye pen­ge over i dag­pen­ge­sy­ste­met. I det se- kund, de kom­mer med den mel­ding, så er der en ny si­tu­a­tion. En­heds­li­sten, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Dansk Fol­ke­par­ti og SF har et stort fler­tal på Chri­sti­ans­borg, men det er So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, som af­gør, om det fler­tal kan bli­ve brugt el­ler ej, « si­ger En­heds­li­stens po­li­ti­ske ord­fø­rer Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen.

Gav håndslag

In­den val­get gav Dansk Fol­ke­par­ti og SF håndslag på, at de to par­ti­er kun vil ind­gå en po­li­tisk af­ta­le på dag­pen­ge­om­rå­det, hvis den in­de­hol­der en hal­ve­ring af genop­tje­nings- pe­ri­o­den fra 12 til seks må­ne­der el­ler no­get, der er bed­re for dag­pen­ge­mod­ta­ger­ne. Dansk Fol­ke­par­ti me­ner og­så, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne lu­re­pas­ser i dag­pen­ge­sa­gen ved ik­ke at mel­de me­re klart ud

» Det er un­der­ligt, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne mel­der pas her. Hvis de ik­ke vil mel­de klart ud, så må det væ­re, for­di de sy­nes, at der skal skæ­res i ydel­ser­ne, og det er ik­ke sær­ligt at­trak­tivt. Hvis So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne åb­ner op for, at de vil gå me­re i sam­me ret­ning som Dansk Fol­ke­par­ti og bru­ge fle­re pen­ge, så bli­ver det svært for en Ven­stre- re­ge­ring med kun 34 man­da­ter at sid­de det over­hø­rigt, « si­ger Bent Bøg­sted, som for­ven­ter en bred dag­pen­ge­af­ta­le, hvor So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og­så er med.

.

TORS­DAG 13. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.