Chri­sti­a­ne og L. O. C. er sta­dig go­de ven­ner

BT - - NYHEDER -

Julie Kragh

Som­me­ren har ik­ke budt på hver­ken fe­rie el­ler flirt for Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler. Til gen­gæld er for­hol­det til eks­man­den ’ rig­tig godt’. I går var Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler mødt op til pres­se­mø­de hos Ka­nal 5. Her er hun sam­men med Pel­le Hve­ne­gaard vært på pro­gram­met ’ Ninja War­ri­or’.

Og me­get af den 33- åri­ge tv- værts som­mer er da og­så gå­et med net­op tv­op­ta­gel­ser:

» Det har væ­ret det vil­de­ste pro­gram at la­ve, « ly­der det be­gej­stret fra Chri­sta­ne Schaum­burgMül­ler om pro­gram­met, hvor pro­fes­sio­nel­le at­le­ter dy­ster på ver­dens vil­de­ste for­hin­drings­ba­ne.

På fe­rie med mor

Hun fandt dog tid til at hol­de en en­kelt uges fe­rie på Kor­si­ka sam­men med sin mor, og her var in­gen fe­ri­e­flirt i far­van­det.

» Som­me­ren har væ­ret ren ar­bej­de, ar­bej­de, ar­bej­de, « ly­der det fra tv- vær­ten på spørgs­må­let om, hvor­vidt der har væ­ret kær­lig­hed i luf­ten.

Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler an­non­ce­re­de sin skils­mis­se fra rap­pe­ren L. O. C. den 3. ju­ni i år, men det tid­li­ge­re par er ef­ter alt at døm­me sta­dig på god fod. I hvert fald over­ra­ske­de hun sin eks­mand på hans 36- års fød­sels­dag en må­ned ef­ter br­ud­det.

» Vi snak­ker rig­tig godt sam­men og har et rig­tig godt for­hold, « for­kla­rer hun til BT.

Un­der to år før de­res skils­mis­se køb­te det nu for­hen­væ­ren­de æg­te­par en kæm­pe villa i Hel­lerup sam­men. Det 272 kva­drat­me­ter store hus har en vær­di på 8,4 mil­li­o­ner kro­ner, og par­ret ejer halv­de­len hver.

I do­ku­men­ta­ren ’ Jeg er L. O. C.’, der blev sendt på DR3 i for­å­ret, lød rap­pe­ren dog ik­ke alt for be­gej­stret for hjem­met på den eks­klu­si­ve adres­se. Her for­tal­te han, at han ’ bor i et alt for stort hus i et alt for dyrt om­rå­de’.

Men end­nu er det ik­ke af­gjort, hvem der bli­ver bo­en­de i hu­set, for­tæl­ler Chri­sti­a­ne Schaum­burgMül­ler:

» Det er ik­ke til at si­ge end­nu. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.