McDo­nald’s på skrump

BT - - NYHEDER - Chri­sti­an Ra­ben Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FASTFOOD

Fastfood- kæm­pen McDo­nald’s er for før­ste gang i år­ti­er gå­et på skrump i USA. Si­den 1970 er bur­ger­kæ­den kun vok­set i stør­rel­se, men den ud­vik­ling ven­der alt­så nu. Ver­dens stør­ste bur­ger­kæ­de vil mini­me­re om­kost­nin­ger og blæ­se nyt liv i sal­get, skri­ver Bloom­berg.

McDo­nald’s an­ty­de­de al­le­re­de i ju­ni, at liv­rem­men skul­le spæn­des ind på det ame­ri­kan­ske mar­ked, og nu luk­ker 184 re­stau­ran­ter, mens 125 nye åb­nes. Det står der i et fran­chi­se- do­ku­ment ind­gi­vet til Min­neso­ta Department of Com­mer­ce i sid­ste må­ned.

Ame­ri­ka­ner­ne strøm­mer i sti­gen­de grad til an­dre ty­pe fastfood- re­stau­ran­ter, så­som Chi­pot­le Me­xi­can Grill Inc., der til­la­der kun­der­ne at byg­ge de­res eg­ne må­l­ti­der. Den ud­vik­ling har ført til den vær­ste salgs­ned­t­ur for McDo­nald’s i me­re end 10 år, og i USA, hvor McDo­nald’s hen­ter 32 pro­cent af den glo­ba­le om­sæt­ning, har nog­le af re­stau­ran­ter­ne kæm­pet med un­der­skud i de sid­ste syv kvar­ta­ler.

TV- KRIG

Jep­pe Pe­der­sen

jepp@ bt. dk Lan­dets næst­stør­ste ka­bel- tv- sel­skab, Stofa, vil fra nytår gi­ve for­bru­ger­ne fuld­stæn­dig frit valg, når de skal væl­ge de­res tv- ka­na­ler. I takt med at for­bru­ger­ne flyg­ter fra det uskæld­te tv­pak­ke­valg, hvor man be­ta­ler en sam­let pris for en ræk­ke ka­na­ler, har Stofa ta­get kon­se­kven­sen og imø­de­kom­met for­bru­ger­nes øn­sker - be­tal kun for det, du ser.

Sto­fas 450.000 kun­der vil fra nytår kun­ne væl­ge frit mel­lem 100 ka­na­ler og kø­be sig ad­gang for en må­ned ad gan­gen til den en­kel­te ka­nal, når man øn­sker det.

Hos For­bru­ger­rå­det Tænk ro­ser che­fø­ko­nom Martin Sa­la­mon den nye flek­sib­le løs­ning.

» Det er det hidtil bed­ste bud på frit ka­nalvalg. Det er en helt ny og flek­si­bel må­de, som for­bru­ger­ne læn­ge har ef­ter­s­purgt. For­bru­ger­ne har læn­ge vil­let be­ta­le for min­dre - alt­så kun de ka­na­ler, de re­elt ser, « si­ger han.

Sti­gen­de pri­ser

Pri­ser­ne på ka­bel- tv er ste­get støt de se­ne­ste man­ge år i takt med an­tal­let af ka­na­ler i ud­by­der­nes pak­ker og pri­sen på ret­tig­he­der­ne på de dy­re ka­na­ler. Hos Yousee får du i den store pak­ke 64 ka­na­ler for 502 kr. pr. må­ned. Mens den lil­le pak­ke med 25 ka­na­ler ko­ster 229 kr. Hos Stofa får du i den store pak­ke 62 ka­na­ler for 499 kr. og 30 ka­na­ler for 189 kr. i grund­pak­ken.

Martin Sa­la­mon kal­der pak­ke­løs­nin­gen gam­mel­dags og me­ner, at for­bru­ger­ne fø­ler sig snydt, når de be­ta­ler for ka­na­ler, de ik­ke vil se.

» For­bru­ger­ne gi­der kun be­ta­le for det, de er in­ter­es­se­ret i at se. Der er en stor vær­di i fø­lel­sen af kun at be­ta­le for det, man bru­ger.

Ik­ke for sport­s­fans

Hos Stofa vil du i den nye ord­ning kun­ne væl­ge at be­ta­le for helt ned til én ka­nal. Der­med gi­ver løs­nin­gen umid­del­bart ju­le­lys i øj­ne­ne for man­ge, der blot øn­sker at se sport el­ler 3+, der net­op nu er låst til den store pak­ke hos Stofa.

Stofa har ik­ke meldt kanalernes pri­ser ud end­nu, men her skal for­bru­ger­ne ik­ke sæt­te for­vent­nin­ger­ne for højt op iføl­ge Martin Sa­la­mon.

» De stør­ste sport­sen­tu­si­a­ster skal nok ik­ke reg­ne med, at det bli­ver bil­li­ge­re at til­kø­be to- tre sport­ska­na­ler end at kø­be pak­ker. De fle­ste kun­der vil nok be­hol­de tv- pak­ken, da det sta­dig er mest for­nuf­tigt for en fa­mi­lie med for­skel­li­ge øn­sker. Men for­de­len med den frie ka­nalvalg bli­ver, at vi kan se hvil­ke ka­na­ler, der ko­ster hvad, som el­lers har væ­ret skjult i den sam­le­de pak­ke­pris, « si­ger han og hå­ber på, at løs­nin­gen pres­ser sto­re­bror Yousee på ba­nen.

» Hvis Yousee ta­ber kun­der el­ler fø­ler sig in­spi­re­ret, skal de med på bøl­gen. Hvis det her bli­ver ud­gangs­punk­tet for den frem­ti­di­ge kon­kur­ren­ce, så teg­ner det lyst for for­bru­ger­ne. «

Der er ik­ke så me­get at gri­ne ad for McDo­nald’s- ma­skot­ten Ro­nald McDo­nald og bur­ger­kæ­den han re­præ­sen­te­rer. For før­ste gang i 45 år stram­mer ver­dens stør­ste bur­ger­kæ­de liv­rem­men ind. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.