Drabs­mistænkt var ’ lidt gal’ Den ene af de to mistænk­te for dobbeltdrabet i Ikea er så me­get i bed­ring, at po­li­ti­et hå­ber at kun­ne afh øre ham i dag. Den an­den an­hold­te skal i nyt for­hør

BT - - NYHEDER - Sten Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SVE­RI­GE

Po­li­ti­et i Västerås hå­ber ons­dag at kun­ne afh øre de to mistænk­te i drabs­sa­gen fra by­ens Ikea- va­re­hus, hvor en 53- årig kvin­de og hen­des 28- åri­ge søn mandag blev stuk­ket ihjel.

Den ene, en 23- årig mand fra Eri­trea, har un­der et tid­li­ge­re ind­le­den­de for­hør næg­tet at ha­ve no­get med dra­be­ne at gø­re.

De to dræb­te, der var på fe­rie i Västerås, blev af end­nu ukend­te år­sa­ger stuk­ket ned i va­re­hu­sets po­r­ce­læns­af­de­ling - mu­lig­vis med kni­ve fra va­re­hu­sets sor­ti­ment.

Po­li­ti­et har tid­li­ge­re be­teg­net an­gre­bet som en ’ van­vids­hand­ling’. De to an­hold­te, en 23- årig mand og en 35- årig mand, ken­der hin­an­den. De er beg­ge fra Eri­trea og bor på sam­me asyl­cen­ter i by­en Ar­bo­ga syd­vest for Västerås.

Be­næg­ter drab

Den 23- åri­ge har iføl­ge sin ad­vo­kat næg­tet et­hvert kend­skab til dra­be­ne og sagt, at han be­fandt sig på det for­ker­te sted på det for­ker­te tids­punkt.

Iføl­ge che­fen for po­li­ti­et i Västerås, Per Ågren, har po­li­ti­et dan­net sig et bil­le­de af, hvad der er sket, men det er for tid­ligt at si­ge no­get en­de­ligt om hand­lings­for­lø­bet, si­ger han iføl­ge avi­sen Da­gens Nyhe­ter.

» Det er klart, at der fi ndes et bil­le­de af, hvad der er fo­re- gå­et, men næp­pe et til­stræk­ke­ligt hel­heds­bil­le­de, « si­ger po­li­ti­che­fen.

Per Ågren for­tæl­ler vi­de­re, at po­li­ti­et vil fo­ku­se­re på at få beg­ge de mistænk­te i for­hør i lø­bet af ons­da­gen.

Den 35- åri­ge mistænk­te er ind­lagt med livs­far­li­ge kvæ­stel­ser, som han for­ment­lig på­drog sig i for­bin­del­se med hæn­del­sen i va­re­hu­set, men hvil­ke kvæ­stel­ser der er ta­le om, og hvor­dan han kan ha­ve på­dra­get sig dem, vil po­li­ti­et ik­ke ud med end­nu. Man­den er fo­re­lø­big ble­vet ope­re­ret to gan­ge. Han har væ­ret i livs­fa­re, men hans til­stand er nu sta­bil.

Po­li­ti­et fandt kni­ve

I mod­sæt­ning til den 23- åri­ge har han end­nu ik­ke kun­net afh øres, men po­li­ti­et hå­ber, det kan ske i dag.

Iføl­ge avi­sen Aft on­bla­det skul­le den 23- åri­ge mandag ha­ve ord­net si­ne iden­ti­tetspa­pi­rer på Mi­gra­tions­ver­ket Västerås, in­den dra­be­ne blev be­gå­et, og be­bo­e­re på asyl­cen­tret op­ly­ser til avi­sen, at han vir­ke­de fuld­stæn­dig nor­mal aft enen før, hvor han sad og så fod­bold i fj ern­sy­net.

En an­den be­bo­er be­teg­ner dog den 23- åri­ge som spe­ci­el og ’ lidt gal’.

Po­li­ti­et har iføl­ge avi­sen Expres­sen be­slag­lagt fl ere kni­ve i for­bin­del­se med dobbeltdrabet.

Der er ik­ke duk­ket po­li­ti­ske mo­ti­ver til dra­be­ne op un­der eft er­forsk­nin­gen, op­ly­ser avi­sen, men sik­ker­heds­po­li­ti­et Säpo er al­li­ge­vel ble­vet koblet på sa­gen, op­ly­ser po­li­ti­et.

For­bi­pas­se­ren­de i Ikea i Vesterås læg­ger blom­ster og skri­ver kon­do­len­cer til min­de om de to, der blev dræbt. Fo­to: An­ders Wi­k­lund

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.