SE­KUN­DER Ame­ri­kansk he­li­kop­ter styr­tet i Ja­pan

BT - - NYHEDER -

JA­PAN

En ame­ri­kansk mi­li­tær­he­li­kop­ter er iføl­ge Reu­ters sty rtet ned ved øen Oki­nawa. Nyheds­bu­reau­et ci­te­rer ja­pan­ske me­di­er for op­lys­nin­gen.

Der er end­nu in­gen op­lys­nin­ger om of­re el­ler om­stæn­dig­he­der­ne ved styr­tet.

USA har en stor luft ba­se på Oki­nawa, der var sce­ne for blo­di­ge kam­pe mel­lem ame­ri­kan­ske og ja­pan­ske styr­ker un­der An­den Ver­denskrig.

Der er i øje­blik­ket for­hand­lin­ger mel­lem cen­tral­re­ge­rin­gen og øens gu­ver­nør om at fl yt­te luft ba­sen til en del af øen, der ik­ke er så tæt be­fol­ket. BNB

He­li­kop­te­ren på dæk­ket af et ame­ri­kansk flå­de­far­tøj, ef­ter at det var styr­tet ned i ha­vet. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.