SVE­RI­GE

BT - - NYHEDER -

Tre an­kla­ger om seksu­el­le over­greb, som de sven­ske myn­dig­he­der har rejst mod stift eren af den kon­tro­ver­si­el­le fi lde­ling­s­tje­ne­ste Wikile­aks, Juli­an As­san­ge, er snart for­æl­de­de. En an­kla­ge for­æl­des tors­dag, en fre­dag og en i næ­ste uge. Der­med er det kun én af de fi re an­kla­ger, der fort­sat kan eft er­for­skes og fø­re til en re­el sig­tel­se af As­san­ge. År­sa­gen skal fi ndes i den sven­ske lov­giv­ning. I de kom­men­de da­ge er det nem­lig fem år si­den, at de fi re seksu­el­le over­greb på en svensk kvin­de iføl­ge an­kla­ger­ne skul­le ha­ve fun­det sted. Men eft er de fem år er der sta­dig ik­ke ret­tet til­ta­le mod Juli­an As­san­ge, for­di an­kla­ger­ne ik­ke har haft mu­lig­hed for at afh øre ham. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.