Kul­tur DOVEN RUMINVAS

En­gang kun­ne Adam Sand­ler red­de en halv­fær­dig idé hjem på char­men. Den tid er for­bi

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FILM

Den 48- åri­ge ame­ri­kan­ske dren­ge­mand Adam Sand­ler har i sin fi lm­kar­ri­e­re zigzag­get imel­lem uven­te­de per­ler som ’ 50 First Da­tes’ og nyt­te­lø­se skod­fi lm som ’ De­eds’. Desvær­re hø­rer hans se­ne­ste mak­værk ’ Pixels’ til i grup­pe to.

I 1982 send­te den ame­ri­kan­ske re­ge­ring en son­de ud i rum­met - som en even­tu­el besked til frem­me­de livs­for­mer – ali­ens.

Ud­over Ma­don­na- vi­do­er og fl ere af­snit af den­gang po­pu­læ­re tv- se­ri­er in­de­holdt ’ rum­pak­ken’ ek­semp­ler på com­pu­ter­spil som ’ Pac- Man’ og ’ Don­key Kong’. Og imod al­le odds er be­ske­den fra Jor­den ble­vet mod­ta­get – men og­så mis­for­stå­et.

Så­le­des tror de el­lers fred­sel­sken­de rumvæsner, at com­pu­ter­spil­let er en form for pas­siv- ag­gres­siv krig­ser­klæ­ring fra Jor­den.

Se­re­na Wil­li­ams

Og for at red­de sig selv an­gri­ber de nu i 2015 Jor­den med de­res helt egen og fuld­stør­rel­ses ver­sion af de el­lers for­æl­de­de com­pu­ter­spil.

Dén idé er jo slet ik­ke dum. Men Adam Sand­ler, der som sæd­van­lig om­gi­ver sig med gam­le ven­ner som Kevin Ja­mes og Josh Gad og over­ra­sker med stjer­ne­gæ­ster som Se­re­na Wil­li­ams og Martha Stewart, spo­le­rer al­le chan­cer med no­get så gam­mel­dags og und­gå­e­ligt som doven­skab.

Char­men er væk

I gam­le da­ge kun­ne ko­me­di­e­ge­ni­et bag ’ Me­et the Zo­han’ og ’ Bil­ly Ma­di­son’ med let­hed red­de en halv­fær­dig idé som den­ne hjem på char­men. Men den tid er i dén grad for­bi. Og når Sand­ler nu jok­ker igen­nem fi lmen iført top­ma­ve, løs t- shirt og skægs­tub­be, så lig­ner han ik­ke en fi lm­stjer­ne på vej til end­nu et mil­li­onhit, men nær­me­re en små­træt, mi­dal­dren­de for­stads­far, der li­ge skal hen­te po­sten ind, før un­ger­ne kom­mer hjem fra skole.

Der er ly­se punk­ter i Pixels ( bl. a. ’ Ga­me of Thro­nes’ Pe­ter Dinkla­ge) og spe­ci­a­l­eff ek­ter­ne, når halv­de­len af New York op­lø­ses i com­pu­ter­ge­ne­re­re­de pix­ler, ér im­po­ne­ren­de. Men kli­chéer­ne står alt for oft e i vej­en for dy­na­mi­k­ken. Ko­mi­k­ken er doven. Og Adam Sand­ler vir­ker selv uo­p­lagt og uin­spi­re­ret. Ef­fek­ter­ne er flot­te med bå­de

ma­nuskript og sku­e­spil er tamt i Adam Sand­lers ’ Pixels’.

Fo­to: UIP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.