For plat

BT - - KULTUR - Ni­els Lind Lar­sen nll@ bt. dk

FILM

’ Fars sygt fe­de bil­fe­rie’ KO­ME­DIE *** ***

Chevy Cha­se- klassikeren ’ Fars fe­de fe­rie’ dan­ne­de skole for en ny ty­pe ko­me­die, hvor den ame­ri­kan­ske ( og dan­ske) ker­ne­fa­mi­lie fi k lov til at gri­ne ad sig selv, mens stak­kels fa­mi­li­en Griswold des­pe­rat for­søg­te at fast­hol­de fe­ri­ei­dy­len på tur tværs gen­nem USA.

In­tet godt for ori­gi­na­len

Mo­del­len ka­ster sta­dig sjove fi lm af sig, som for­ri­ge års ’ Fa­mi­len Mil­ler’, men det hal­ve re­ma­ke, ’ Fars sygt fe­de bil­fe­rie’, gør nu in­tet godt for hver­ken ar­ven el­ler ori­gi­na­len.

Ide­en er el­lers fi n nok. 32 år eft er den før­ste fa­ta­le fe­rie sy­nes ma­re­rid­tet ro­sen­rødt for bag­sæ­dets un­ge Rusty, der nu selv er ble­vet en mo­den mand, klar til at ta­ge sin egen fa­mi­lie med he­le vej­en til Wal­ly Wor­ld. I en le­jet al­bansk mi­ni­bus, der er tæt på at væ­re fi lmens sjove­ste ka­rak­ter.

Mang­ler sød­me

Ed Helms fra ’ Tøm­mer­mænd’- fi lme­ne er dej­ligt blank som Rusty, og Chri­sti­na Ap­ple­ga­te har mo­men­ter som mor El­len. Men fi lmen mang­ler for­gæn­ge­rens sød­me, og det gør bå­de den og fa­mi­li­en svæ­re­re at hol­de af.

De­res vil­de prø­vel­ser på tu­ren er for plat­te og skin­gre. Og for­bløff en­de uo­ri­gi­na­le. Når man be­gyn­der med at ka­ste op og ba­der i aff øring, in­den vi er halvvejs, så bli­ver det alt­så en me­get lang tur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.