’’

BT - - KULTUR -

Nog­le fi lm er som be­kendt så rin­ge, at de på én el­ler an­den må­de nær­mest er ui­mod­ståe­li­ge. Og vi har al­le sam­men vo­res fa­vo­rit­ter. Hjem­me hos os kan vi f. eks. ik­ke få nok af ’ The Toxic Aven­ger’ om en 70er- nørd, der for­vand­les til su­per­helt eft er et ufri­vil­ligt bad i ke­misk aff ald. Og Jen­ni­fer Ani­stons gy­ser­de­but ’ Le­pre­chaun’ fra 1993 er og­så ble­vet set et utal af gan­ge. I BEG­GE TIL­FÆL­DE er det nær­mest umu­ligt at af­gø­re, hvor­vidt in­struk­tø­ren med vil­je la­ve­de en stor, fed stin­ker af en fi lm, der tak­ket væ­re én el­ler an­den form for omvendt kitsch- psy­ko­lo­gi si­den skal for­vand­les til en kult­klas­si­ker. Og det er net­op den­ne uvis­hed, der gør beg­ge dis­se vær­ker til den visu­el­le pen­dant til Grøn Bols og fri­ske skum­ba­na­ner - vir­ke­lig dår­ligt og sam­ti­dig vir­ke­lig læk­kert. PÅ NET­TET KAN du fi nde utal­li­ge li­ster over ver­dens bed­ste/ vær­ste fi lm. Og her duk­ker den dan­ske monster­fi lm ’ Rep­ti­li­cus’ med bå­de Dirch Pas­ser og Mi­mi He­in­rich på rol­les­li­sten næ­sten al­tid op. Det sam­me gør ame­ri­kan­ske Ed Woods ’ Plan 9 From Ou­ter Spa­ce’ og trans­ve­stit- fi lmen ’ Glen or Glen­da’. Og her er der in­gen tvivl: Al­le tre fi lm er bå­de skre­vet, spil­let og klip­pet i ram­me al­vor. Og det er net­op dét, der gør dem klas­si­ske på kitsch- li­sten.

Den visu­el­le pen­dant til Grøn Bols og fri­ske skum­ba­na­ner - vir­ke­lig dår­ligt og sam­ti­dig vir­ke­lig læk­kert

I ’ MID­TEN’ FIN­DER vi så de fi lm, der som da­gens Adam Sand­ler- pre­mi­e­re ’ Pixels’ blot er så dår­li­ge, at de for­bli­ver dår­li­ge - og jævnt ke­de­li­ge. I mit ho­ved hø­rer ’ Cat Wo­man’ med Hal­le Ber­ry og ’ Strip­tea­se’ med De­mi Mo­o­re til på sam­me li­ste. Men smag og be­hag er hel­dig­vis dybt per­son­ligt. Og an­dre kan må­ske lig­ge fl ade af grin over De­mis des­pe­ra­te for­søg på at dan­se se­xet, mens den paryk- klæd­te Burt Rey­nolds ser til, og Euryt­h­mi­cs spil­ler i bag­grun­den. KITSCH KAN SELV­FØL­GE­LIG li­ge­som alt an­det og­så dan­ne mo­de. Og der­for er der og­så op­stå­et et mar­ked for be­vidst rin­ge fi lm som ’ Shark­na­do’ ( om en tor­na­do med ind­byg­ge­de hvi­de ha­jer) og ’ Me­ga Shark ver­sus Cro­cosaurus’. Og her­ved for­svin­der fi du­sen lidt. Den dums­mar­te for­nø­jel­se lig­ger jo net­op i at gri­ne ad no­get, som er ment al­vor­ligt ( en sag for vo­res psy­ko­log). Og hvis fi lmen så med vil­je er dum og rin­ge, så er det jo os selv, vi gri­ner ad. DER­VED ER VI frem­me ved den sid­ste ka­te­go­ri: Film, der ER bå­de go­de og dår­li­ge - som en dob­belt- dob­belt- dob­belt spion. For mig rum­mer den­ne ka­te­go­ri zom­bie­fi lmen ’ De­ad Snow 2’ ( ge­ni­al) og actiondrøn som ’ Trans­por­ter’ og ’ Ta­ken’. Jeg ved, at de to sidst­nævn­te er fl ad­pan­de­de og beg­ge ap­pel­le­rer til den ab­so­lut la­ve­ste fæl­lesnæv­ner. Men al­li­ge­vel kan jeg ba­re ik­ke få nok. Skriv ind ( ho­eg@ bt. dk) med di­ne eg­ne grum- go­de fa­vo­rit­ter.

Jour­na­list, ho­eg@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.