Til det mod­ne par

BT - - KUL­TUR - Jakob Wendt Jen­sen jwj@ bt. dk

FILM

’ Alex og Ruth’ DRAMA- KOMEDIE *** ***

Hi­sto­ri­en om æg­te­par­ret Ruth og Alex er ik­ke den mest sen­ti­men­tale og uli­de­li­ge fi lm om et æl­dre æg­te­par, man har set i de dan­ske bi­o­gra­fer. Om­vendt er det og­så langt­fra den bed­ste.

Pres­set af en em­sig ejen­doms­mæg­ler sæt­ter de to de­res lej­lig­hed i Brook­lyn til salg eft er 40 års sam­liv. Med den be­slut­ning føl­ger nog­le da­ge med frem­vis­ning af lej- lig­he­den i Brook­lyn, hvor det al­le­steds­nær­væ­ren­de tv i bag­grun­den for­tæl­ler, at der må­ske er en ter­r­o­rist på spil i by­de­len. Sam­ti­dig skal de­res hund ope­re­res, og min­der­ne om et langt godt liv fl im­rer rundt i bag­ho­ve­det.

Mor­gan Fre­e­man og Di­a­ne Ke­a­ton giver fi lmen en vis tro­vær­dig­hed, og fi lmen er si­ne ste­der varm og rø­ren­de. Men ind imel­lem er den og­så fyldt med slap­pe replik­ker og pe­ri­o­der, hvor sku­e­spil­ler­ne er over­ladt til sig selv. Og så er sa­ti­ren på det mo­der­ne men­ne­ske min­dre vel­lyk­ket end sa­ti­ren på me­di­er i selvsving, hvor gæt­te­ri­er­ne sid­der løst, og or­det ter­r­o­rist næv­nes i hver an­den sæt­ning.

Alt i alt en fi nt­fø­len­de lil­le fi lm til mod­ne par uden alt for hø­je krav til ori­gi­na­li­te­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.