Strå­len­de ungt ta­lent

BT - - NAVNE - Vi­be­ke Wern vw@ ber­ling­s­ke. dk

PRE­MI­E­RE­AK­TU­EL

» Ida Pra­e­to­ri­us er et stor­ta­lent, der for­e­ner po­esi, dan­se­tek­nisk kun­nen og stærk ud­strå­ling på sce­nen. Hun er en af de sjæld­ne dan­se­re, man vir­ke­lig læg­ger mær­ke til trods hen­des un­ge al­der. «

Så­dan lød or­de­ne fra Ti­vo­lis bal­let­chef Pe­ter Bo Ben­dixen, da Ida Pra­e­to­ri­us for to år si­den modt­og Dron­ning Ing- rids Hæ­der­s­le­gat ved en fest­kon­cert i Ti­vo­lis Kon­cert­sal.

Fart på kar­ri­e­ren

Sid­ste år ud­nævn­te bal­let­me­ster Ni­ko­laj Hüb­be ik­ke over­ra­sken­de Ida Pra­e­to­ri­us til so­list i Den Kgl. Bal­let. Og man kan ro­ligt si­ge, at der har væ­ret fart på kar­ri­e­ren for den kun 21- åri­ge dan­ser, der i aft en ind­ta­ger sce­nen på Bel­le­vue Te­a­tret i ti­tel­rol­len i den nye helaft ens­bal­let ’ Lo­li­ta’, koreo­gra­fe­ret af bri­ti­ske Cat­hy Mar­ston eft er Na­boko­vs be­røm­te ro­man.

Ida Pra­e­to­ri­us er ud­dan­net på Det Kgl. Te­a­ters Bal­letsko­le, og al­le­re­de som aspirant fi k hun sit gen­nem­brud, da hun dan­se­de elev- rol­len i Flem­m­ing Flindts psy­ko­lo­gi­ske gy­ser­bal­let, ’ Ene­ti­me’. Det før­ste år som med­lem af kom­pag­ni­et dan­se­de hun bå­de Julie i Ne­u­mei­ers ’ Ro­meo og Julie’ og Eleo­nora i Bour­non­vil­les ’ Ker­mes­sen i Brüg­ge’, og da hun i 2012 delt­og i den pre­sti­ge­fyld­te Erik Bruhn­kon­kur­ren­ce i Ca­na­da, løb hun med pri­sen som bed­ste kvin­de­li­ge dan­ser.

Si­den har hun bl. a. dan­set store par­ti­er som La­dy Em­ma i ’ La Bay­adére’ og Mar­gu­e­ri­te Gau­ti­er i ’ Ka­me­li­a­da­men’ samt det kræ­ven­de dob­belt­par­ti som Odet­te/ Odi­le i ’ Sva­ne­sø­en’. Men Ida Pra­e­to­ri­us har ik­ke kun fl air for de klas­si­ske og neoklas­si­ske bal­let­trin. Til Erik Bruhn- kon­kur­ren­cen dan­se­de hun bl. a. i Ales­san­dro Sousa Pe­reiras mo­der­ne duo ’ Tra­di­tio­nal’, og i maj må­ned i år kun­ne man op­le­ve hen­de fol­de sig sejt ud som ene­ste kvin­de blandt ot­te mænd i Sousa Pe­reiras nye kre­a­tion ’ Krash’ til Den Kgl. Bal­let.

Per­fek­tio­nist

» Jeg er me­get per­fek­tio­ni­stisk, når jeg står i træ­nings­sa­len. Jeg vil ba­re ger­ne he­le ti­den gø­re det bed­re, end jeg gjor­de i går. Og det er jo der­for, jeg bli­ver vir­ke­lig god. Jeg ar­bej­der så me­get, jeg over­ho­ve­det kan hver ene­ste dag, for­di jeg kan li­de det og sy­nes, det er sjovt at dan­se, « har Ida Pra­e­to­ri­us sagt i et in­ter­view med un­der­teg­ne­de.

Helt bog­sta­ve­ligt har hun få­et bal­let­ten ind med mo­der­mæl­ken. Hen­des mor har væ­ret dan­ser i Jo­hn Ne­u­mei­ers bal­let­kom­pag­ni i Ham­borg, men stop­pe­de, da hun blev gift og fl yt­te­de til Dan­mark, hvor hun ud­dan­ne­de sig til læ­ge og fi k tre børn. Og det er ik­ke kun Ida, der er fulgt eft er sin mor ind i bal­let­tens ver­den.

Lil­le­bro­de­ren To­bi­as på 19 år, der ny­ligt modt­og Bal­let­tens Ven­ners Ta­lent­pris, dan­ser og­så i Den Kgl. Bal­let, og Lucas på 15 år er elev på Det Kgl. Te­a­ters Bal­letsko­le.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.