IRAKI­SKE ASYLAN­SØ­GE­RE AN­HOLDT

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for seks år si­den 2009:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du har de bedst tæn­ke­li­ge aspek­ter til at få gjort no­get, som kan brin­ge dig vi­de­re. Nu gæl­der det om at sam­le alt dit mod og hand­le. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du fø­ler en stør­re trang, end du har gjort i lang tid, til at gø­re no­get al­vor­ligt ved dig selv og dit liv. Der er no­get, som ik­ke læn­ge­re er gang­bart. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der lig­ger spæn­den­de ud­for­drin­ger i luft en, og det er op til dig at ta­ge fat i dem. Jo me­re du gør dig klar til nye op­ga­ver, des bed­re. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du kan se frem til en ri­me­lig stille og fre­de­lig dag, hvor ting og sa­ger vil gå eft er dit eget tem­po. Du får lej­lig­hed til at si­ge din me­ning. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du har nog­le me­get favorable aspek­ter, som kan gø­re, at du får en hjæl­pen­de hånd med, hvad du måt­te ha­ve brug for, så hold dig en­de­lig ik­ke tilbage. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Månen på­vir­ker dit tegn i dag og sæt­ter ek­stra fo­kus på di­ne fø­lel­ser og dag­li­ge be­hov. Des­u­den er der og­så spæn­din­ger i luft en i dit kær­lig­heds­liv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Hvis du ik­ke er helt klar på, hvad du vil og med hvem, så er det bedst, at du ven­ter med at ud­sen­de nog­le sig­na­ler til di­ne om­gi­vel­ser. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er bud eft er dig i dit ar­bejds­liv. Der er en per­son, som ger­ne vil hjæl­pe dig fremad el­ler opad, så det gæl­der om at gø­re dig klar til det. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:****

122). ( Svær 83). ( Mid­del 21). ( Nem

Po­li­ti­et an­hol­der den mand­li­ge del af de af­vi­ste iraki­ske asylan­sø­ge­re, der har søgt til­flugt i Br­or­sons Kir­ke på Nør­re­bro i København.

Det gik hårdt ud over Br­or­sons Kir­ke, da po­li­ti­et ryk­ke­de ind for at an­hol­de de iraki­ske asylan­sø­ge­re. Tu­mul­ter­ne før­te til ska­der for om­kring 70.000 kro­ner. Fo­to: An­dreas Ha­ge­mann Bro

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.