Dø­de af­kræf­tet h

Kræft­syg­dom­men var hård ved Ha­rald Ni­el­sen til sidst. Men han fik den af­sked, han øn­ske­de, med sin hu­stru i hån­den

BT - - GULD- HARALD - DET SID­STE FAR­VEL Flem­m­ing Brandt Heidi Pe­der­sen flb@ sporten. dk hped@ bt. dk

Da Ha­rald Ni­el­sens hårdt prø­ve­de krop i går gav op, var det en af­kla­ret mand, der fik ro. Guld- Ha­rald vid­ste ef­ter lang tids syg­dom, hvor det bar hen. Kræft og hjer­te­pro­ble­mer var en ond kom­bi­na­tion. Det var en kamp, som den fol­kekæ­re fod­bold­stjer­ne ik­ke kun­ne vin­de. Han kun­ne i bed­ste fald hå­be på lidt for­læn­get spil­le­tid, og selv den ud­løb til sidst.

Men Guld- Ha­rald fik den af­sked, som han hav­de øn­sket. Med sin el­ske­de ko­ne, Ru­di, i hån­den til et sid­ste far­vel, for­tæl­ler hu­stru­en til BT.

» Si­den ja­nu­ar har Ha­rald væ­ret ind og ud af ho­spi­ta­ler, og de sid­ste 13 uger i træk har jeg har få­et lov til at væ­re ind­lagt sam­men med ham. Vi kan slet ik­ke und­væ­re hin­an­den. Da læ­ger­ne så op­gav at be­hand­le ham, kom han hjem. Det har han væ­ret i lidt over en må­ned, hvor han har haft en ho­spi­tals­seng stå­en­de, og jeg har haft en seng ved si­den af, hvor vi har holdt hin­an­den i hån­den hver dag og nat. Det gjor­de vi og­så til sidst, « si­ger Ru­di Ni­el­sen om af­ske­den med sin mand.

Le­gen­da­risk fod­bold­spil­ler

Ha­rald Ni­el­sen var en af de stør­ste dan­ske fod­bold­spil­le­re gen­nem ti­der­ne. To gan­ge top­sco­rer i den ita­li­en­ske Se­rie A og en nøg­lerol­le, da Dan­mark vandt sølv ved OL i 1960, står som høj­de­punk­ter i en stor kar­ri­e­re. Som le­der var han blandt an­det med til at grund­læg­ge FC København.

De sid­ste da­ge før sin død var han ik­ke ved be­vidst­hed. Men Ru­di Ni­el­sen, hu­stru­en gen­nem me­re end fem år­ti­er, kom­mu­ni­ke­re­de al­li­ge­vel med sin mand.

» Vi har talt om man­ge min­der i den se­ne­ste tid. Men de sid­ste da­ge har det kun væ­ret mig, der har talt. Jeg har læst bø­ger for ham, bl. a. bi­o­gra­fi­en om ham selv (’ Guld- Ha­rald – top­sco­rer, idol, re­bel’, red.), så han kun­ne tæn­ke tilbage på alt det, han har gjort og op­le­vet, « si­ger hun.

Og­så mu­sik blev det til, in­den Guld- Ha­rald stille sov ind.

» Han kun­ne ik­ke ta­le til sidst, og man si­ger jo, at hø­rel­sen er det sid­ste, man mi­ster. Så jeg spil­le­de og­så mu­sik for ham. Mest ope­ra, Pa­va­rot­ti og Ma­rio Del Mo­na­co. Og så lyt­te­de vi til vo­res go­de ven­ner, An­net­te Heick og Da­rio Cam­peot­to, « for­tæl­ler Ru­di Ni­el­sen.

Den 73- åri­ge mand var pla­get af smer­ter, men han holdt dem ne­de med smer­testil­len­de mid­ler og kla­ge­de ik­ke. Det for­tæl­ler par­rets dat­ter, Heidi Mad­sen, der er di­rek­tør og dag­lig le­der i fa­mi­lie­fir­ma­et Ru­di & Ha­rald, som im­por­te­rer ita­li­en­ske mo­de­va­rer, ta­sker og sko, til Dan­mark.

» Det kan væ­re svært at vi­de, hvor ondt det gjor­de. Han peb ik­ke, og det har han al­drig gjort. Men selv­føl­ge­lig gjor­de det ondt i hans krop. Det kun­ne han så få no­get smer­testil­len­de for, så på den må­de har han få­et det så be­ha­ge­ligt, som det var mu­ligt, « si­ger hun.

Kræf­ten spred­te sig

Den tid­li­ge­re fod­bold­stjer­ne har væ­ret syg gen­nem en år­ræk­ke. Al­le­re­de for 10 år si­den fik han pro­ble­mer med hjer­tet. Der­for fik han en pa­ce­ma­ker, som han le­ve­de med li­ge si­den. For om­kring fi­re år si­den blev Ha­rald Ni­el­sen og fa­mi­li­en så igen hårdt ramt af skæb­nen. Den­ne gang var det kræf­ten, der tru­e­de med at gø­re en en­de på li­vet.

» For godt fi­re år si­den fik han pro­sta­ta­kræft, som desvær­re hav­de nå­et at spre­de sig til knog­ler­ne, « for­tæl­ler dat­te­ren.

Guld- Ha­rald kæm­pe­de imod kræf­ten, bå­de med hjælp fra de kon­ven­tio­nel­le læ­ger og den al­ter­na­ti­ve be­hand­lings råd og me­to­der, og den hårdnak­ke­de fight holdt ham i li­ve.

Men sid­ste år svig­te­de krop­pen igen for FC Kø­ben­havns før­ste be­sty­rel­ses­mand, der om­kring ju­le­tid fik en in­fek­tion i hjer­tet. Det be­tød, at han ik­ke læn­ge­re kun­ne mod­ta­ge ke­mo­te­ra­pi, og at krop­pen der­for til sidst sag­de stop.

» Det har for­men­lig væ­ret en kom­bi­na­tion af, at han ik­ke me­re kun­ne bli­ve be­hand­let, og at hans in­fek­tions­tal har væ­ret så hø­je, « for- tæl­ler Ru­di Ni­el­sen.

Det lange op­s­li­den­de for­løb be­tød og­så, at bå­de GuldHa­rald og hans nær­me­ste hav­de tid til at indstil­le sig på af­ske­dens ti­me.

» Vi har haft tid til at væn­ne os til det. Så­dan tror jeg, at der er man­ge fa­mi­li­er, som har prø­vet et lidt læn­ge­re far­vel. Det er der no­get godt og og­så no­get dår­ligt i. Men man kan si­ge, at man når at si­ge far­vel og fin­de fred i det. Og det gjor-

TORS­DAG 13. AU­GUST 2015 de min far og­så, « si­ger Heidi Mad­sen.

Livs­gla­de men­ne­sker

Ha­rald Ni­el­sen var et so­ci­alt men­ne­ske med en stor om­gangskreds, hvor han var værds­at og el­sket. Men til sidst blev det skub­bet i bag­grun­den til for­del for den nær­me­ste fa­mi­lie.

» Når man er syg og lig­ger me­get i sen­gen, så har man ik­ke lyst til, at der fo­re­går for me­get. Men omvendt så er bå­de min mor og far jo og­så livs­gla­de men­ne­sker, som sy­nes at ven­ner og fa­mi­lie skal in­vol­ve­res i det, der sker. Så jeg tror, at al­le har følt sig tæt på, og­så selv­om han de sid­ste par da­ge jo ik­ke rig­tigt har haft lyst til at se an­dre end min mor og de nær­me­ste, « for­tæl­ler dat­te­ren.

Ru­di Ni­el­sen, der nu er ble­vet ale­ne, har svært ved at fo­re­stil­le sig et liv uden

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.