Brug­te for­mue på be­hand­ling

BT - - GULD- HARALD - Fo­to: Kaa­re Smith DET SID­STE HÅB Mi­cha­el Jen­sen mje@ sporten. dk

sin mand ved sin si­de. Hun be­gyn­der at græ­de i te­le­fo­nen, da hun skal sæt­te ord på frem­ti­den.

» Vi har jo væ­ret sam­men al­tid. Så mit liv bli­ver am­pu­te­ret. Men hel­dig­vis har jeg jo sta­dig en dej­lig lil­le fa­mi­lie, « si­ger hun.

Hun har der­for og­så svært ved at sæt­te ord på, hvil­ket min­de fra par­rets tid sam­men, der fyl­der mest i erin­drin­gen.

Bed­ste min­de

» Vo­res sid­ste dej­li­ge min­de er jo nok vo­res guld­bryl­lup. Vi blev bor­ger­ligt vi­et i 1963, og den­ne gang blev det så i kir­ken, « for­tæl­ler Ru­di Ni­el­sen, der mød­te Ha­rald Ni­el­sen un­der fi lmind­spil­nin­ger­ne af ’ Far til fi re’, hvor hun spil­le­de Mie og han Lil­le Pers fod­bold­træ­ner.

I det he­le ta­get har fod­bol­den fyldt me­get i Ha­rald Ni­el­sens liv. Li­ge ind­til det sid­ste spil­le­de FC København en stor rolle for fod­bold- hel­ten, der hav­de en stor del af æren for at over­byg­nin­gen mel­lem de to kø­ben­havn­ske tra­di­tions­klub­ber, KB og B1903, over­ho­ve­det blev re­a­li­se­ret tilbage i 1992. Ind­til 1997 stod han i spid­sen for FCK som be­sty­rel­ses­for­mand, og si­den var han i en år­ræk­ke me­nigt be­sty­rel­ses­med­lem.

» Han så og­så den sid­ste FCK- kamp, der var. Det er jo så­dan et hjer­te­barn. Det slap han ik­ke. Han har lagt man­ge kræft er i at få star­tet FCK op. Dansk fod­bold i det he­le ta­get var en kæm­pe del af hans liv og en del af ham. Det var no­get af det sid­ste, som han kun­ne fi nde på at slip­pe. Og han er da hel­dig­vis og­så æres­med­lem i FCK. «

Li­ge så var­me fø­lel­ser hav­de Ha­rald Ni­el­sen for si­ne gam­le ven­ner i Bo­log­na, hvor hans kar­ri­e­re nå­e­de sit høj­de­punkt med to sæ­so­ner som top­sco­rer i Se­rie A og et ita­li­ensk mester­skab. Sid­ste år var han med til at fejre, at de vandt mester­ska­bet, og net­op det min­de frem­hæ­ver Ru­di Ni­el­sen og­så som no­get sær­ligt.

» Vi var en tur i Ita­li­en, hvor Ha­rald blev hyl­det på sta­dion. Det var varmt og fan­ta­stisk, at de har væ­ret så gla­de for ham. Han er jo trods alt ik­ke ita­li­e­ner, « si­ger hun.

’ Guld’- Ha­rald Ni­el­sen er død, men det var ik­ke uden kamp og øko­no­mi­ske om­kost­nin­ger, at den 73- åri­ge fod­bold­le­gen­de i går sag­de far­vel til li­vet med hu­stru­en Ru­di ved sin si­de.

I novem­ber 2012 af­slø­re­de Ha­rald Ni­el­sen, der gjor­de sig hi­sto­risk via OL- sølv i 1960 og en sta­tus som ver­dens dy­re­ste fod­bold­spil­ler, at han hav­de få­et kon­sta­te­ret pro­sta­ta­kræft , og i ja­nu­ar 2013 for­tal­te han åbent til BT, hvor­dan han selv hav­de in­ve­ste­ret man­ge pen­ge i at over­le­ve syg­dom­men.

Ud­over hver dag at ta­ge den vig­ti­ge me­di­cin, som kræft læ­ger­ne på Her­lev Ho­spi­tal hav­de or­di­ne­ret, valg­te Ha­rald Ni­el­sen at sat­se på en ræk­ke al­ter­na­ti­ve be­hand­lin­ger, der­i­blandt drop- be­hand­ling med store do­ser C- vi­ta­min, aku­punk­tur og en sær­lig an­ti- kræft - diæt.

» Det bru­ger jeg nu en for­mue på i håb om, at no­get af det kan hol­de syg­dom­men ne­de. In­tet skal væ­re ufor­søgt. Jeg har det rig­tig fi nt li­ge nu. Mit PSA- tal er nu rø­get helt ned på 0,9 ( højt tal af­slø­rer kræft , red.). Jeg tror, det skyl­des en kom­bi­na­tion af læ­gens me­di­cin og så det al­ter­na­ti­ve. Det er jeg me­get til­freds med, « sag­de Ha­rald Ni­el­sen i et stort in­ter­view med BT, hvor han ind­vil­li­ge­de i at for­tæl­le om sin kur mod kræft en.

Læ­ger­ne vil­le ik­ke ope­re­re ham, for­tal­te Ha­rald Ni­el­sen til BT, for­di kræft en hav­de bredt sig til knog­ler­ne. Det var en barsk besked at få, men Guld- Ha­rald ga­ran­te­re­de, at han ik­ke hav­de tænkt sig at gi­ve op. Og han var på det tids­punkt især be­gej­stret for én af de be­hand­lings­me­to­der, han gen­nem­gik:

» Sær­lig be­hand­lin­gen med C- vi­ta­min har gi­vet mig et skud ny ener­gi. Jeg har det fan­ta­stisk bag­eft er. Jeg bå­de hå­ber og tror på, at det er en be­hand­ling, som kan brem­se kræft en og og­så ta­ge top­pen af den de­pres­sion, som he­le ti­den lu­rer li­ge un­der over­fl aden, når man er ramt af en så al­vor­lig syg­dom, « sag­de Ha­rald Ni­el­sen.

Ef­ter læn­ge­re tids syg­dom sov den le­gen­da­ri­ske dan­ske fod­bold­spil­ler Ha­rald Ni­el­sen i går ind. Hans el­ske­de hu­stru Ru­di var ved hans si­de til det sid­ste. Fo­to: Es­ben Sal­ling

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.