Ver­dens­stjer­nen fra

Ha­rald Ni­el­sen fik en stor og gl­or­vær­dig kar­ri­e­re og vandt bl. a. OL- sølv. Al­le­re­de som 19- årig rej­ste Guld- Ha­rald til ita­li­ensk fod­bold

BT - - GULD- HARALD - EN ÆRE­FULD KAR­RI­E­RE To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk HA­RALD NI­EL­SEN

OL- sølvvin­der, ita­li­ensk me­ster, top­sco­rer og ver­dens bedst be­tal­te fod­bold­spil­ler. Det er al­le sam­men tit­ler, som Ha­rald Ni­el­sen op­nå­e­de i sin ak­ti­ve fod­bold­kar­ri­e­re. An­gri­be­ren fra Fre­de­riks­havn var den tids ver­dens­stjer­ne.

106 mål i 20 kam­pe. Så­dan star­te­de den un­ge knægt Ha­rald Ni­el­sen sin tid på dren­ge­hol­det hjem­me i Fre­de­riks­havn og vi­ste i en me­get tid­lig al­der, at han vid­ste, hvor må­let stod.

Net­op må­le­ne skul­le bli­ve ken­de­teg­nen­de for hans kar­ri­e­re i de ak­ti­ve år, ind­til han stil­le­de støv­ler­ne på hyl­den i en al­der af 29 år. For de bru­ne læ­der­bol­de hag­le­de ind bag sa­ge­s­lø­se ung­doms­må­l­mænd rundt om på dan­ske fod­bold­ba­ner, når un­ge Ha­rald Ni­el­sen var på ba­nen, og som blot 16- årig score­de han hat­tri­ck i sin de­but som se­ni­o­r­spil­ler for Fre­de­riks­havn.

Året ef­ter var ti­den mo­den til, at den nu 17- åri­ge nord­jy­de skul­le på lands­hol­det. Ha­rald Ni­el­sens uomt­vi­ste­li­ge ta­lent var i 1960 stærkt med­vir­ken­de til, at OL- lands­hol­det kun­ne vin­de sølv i Rom, hvor han og­så blev top­sco­rer.

Den dan­ske an­gri­ber hav­de en stærk tro på, at Dan­mark vil­le ta­ge gul­det un­der OL i Rom, og det var der­for, at han si­den da blev kendt un­der nav­net ’ GuldHa­rald’.

En fan­ta­stisk fod­bold­spil­ler

Den tid­li­ge­re sport­sjour­na­list Tom­my Tro­el­sen spil­le­de sam­men med Ha­rald Ni­el­sen un­der OL- slut­run­den. Han hu­sker Guld- Ha­rald som en vir­ke­lig dyg­tig af­slut­ter:

» Ha­rald var en fan­ta­stisk fod­bold­spil­ler og hør­te til dem, der kun­ne se en chan­ce, før den op­stod. Han kan sam­men­lig­nes med ty­ske­ren Gerd Mül­ler, som æl­dre fod­bol­del­ske­re må­ske vil hu­ske, der og­så var top­sco­rer og la­ve­de mål på sam­lebånd. Ha­rald var helt unik, han kom til Bo­log­na og blev top­sco­rer, og se­ne­re blev han solgt som ver­dens dy­re­ste fod­bold­spil­ler. «

’ Guld- Ha­rald’ skif­te­de som 19- årig Fre­de­riks­havn ud med ita­li­en­ske Bo­log­na – året ef­ter OL- søl­vet – og ti­den i Ita­li­en blev suc­ces­rig for den dan­ske an­gri­ber. Som den før­ste no­gen­sin­de blev han to år i træk top­sco­rer i liga­en, og han blev og­så me­ster med Bo­log­na.

De man­ge mål for Bo­log­na gjor­de Mila­no- klub­ben In­ter in­ter­es­se­ret, og i 1967 blev Ha­rald Ni­el­sen solgt til klub­ben. Her vandt han blandt an­det VM for klubhold og blev kendt som ver­dens bedst be­tal­te fod­bold­spil­ler. De sid­ste år som pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler til­brag­te han i Na­po­li og Samp­do­ria, in­den en ved­va­ren­de rygska­de sat­te en stop­per for kar­ri­e­ren i 1970.

Sat­te fle­re, store af­tryk

I åre­ne ef­ter kar­ri­e­re­stop­pet fik Ha­rald Ni­el­sen op­byg­get en fin for­ret­nings­kar­ri­e­re, men han hav­de svært ved at læg­ge fod­bol­den helt fra sig. Da han i sin tid blev pro­fes­sio­nel i Ita­li­en be­tød det sam­ti­dig et ve­mo­digt far­vel til lands­hol­det, som på da­væ­ren­de tids­punkt kun var for­be­holdt ama­tør­spil­le­re.

1941:

Ha­rald Ni­el­sen bli­ver født i Fre­de­riks­havn 26. ok­to­ber

Bli­ver lands­holds­spil­ler i en al­der af 17 år

Kå­ret til ’ Årets Fund’ og ’ Årets spil­ler’ i dansk fod­bold

De­bu­te­rer 20. marts i 1. di­vi­sion med et hat­tri­ck for Fre­de­riks­havn og vin­der OL­sølv i Rom

Bli­ver pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler i Bo­log­na og mø­der Ru­di Hansen

Bli­ver gift med Ru­di Hansen

Vin­der det ita­li­en­ske mester­skab med Bo­log­na

Skif­ter til In­ter Milan som den bedst be­tal­te fod­bold­spil­ler i ver­den

Fod­bold­kar­ri­e­ren slut­ter på grund af en rygska­de. Sam­ti­dig op­ret­ter han sit eget fir­ma med hu­stru­en, Ru­di Ni­el­sen

Med­vir­ken­de til at pro­fes­sio­nel fod­bold bli­ver ind­ført i Dan­mark

1958:

1959:

1960:

1961:

1963:

1964:

1967:

1970:

1978:

1991- 2006:

Er med til at star­te FC København. Fungerer som be­sty­rel­ses­for­mand, be­sty­rel­ses­med­lem og se­ne­re æres­med­lem i klub­ben

Op­ta­get i fod­bol­dens Hall of Fa­me

Får kon­sta­te­ret pro­sta­ta­kræft og kæm­per læn­ge med syg­dom­men

Ha­rald Ni­el­sen sover ind i går, 11. au­gust 2015. Han blev 73 år gam­mel

2010:

2012:

2015:

TORS­DAG 13. AU­GUST 2015

Ha­rald Ni­el­sen un­der­skri­ver kon­trak­ten med den ita­li­en­ske klub Bo­log­na. Bag ham er hans rå­d­gi­ver, Axel Pil­mark. Til høj­re ses Guld- Ha­rald i ak­tion for Bo­log­na i en kamp mod Al­li­an­cen i Idrætspar­ken. Fo­to: Wil­ly Lund og Mi­ni Wolff

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.