A Fre­de­riks­havn

BT - - GULD- HARALD -

TORS­DAG 13. AU­GUST 2015 DET SKREV AN­DRE OM HA­RALD NI­EL­SEN I GÅR Ha­rald Ni­el­sen er død eft er lang tids syg­dom. Mi­ne tan­ker går til Ru­di, Heidi, Hen­rik og bør­ne­børn. Æret væ­re Ha­rald’s min­de.. «

BO­LOG­NA PÅ TWIT­TER:

» ’ Ad­dio Cam­pio­ne’ ( Far­vel, Me­ster, red.). Bo­log­na og fod­bold­ver­de­nen har mi­stet en af de mest hi­sto­ri­ske re­præ­sen­tan­ter. I en al­der af 73 dø­de Ha­rald Ni­el­sen, en af de mest vær­di­ful­de ud­læn­din­ge, der har op­t­rå­dt for de rød- blå ( Bo­log­na, red.) Han score­de mål på sam­lebånd og kun­ne sco­re på al­le må­der. Han var en ægte op­portu­nist, der dan­ne­de et fan­ta­stisk mak­ker­par med Ezio Pa­scut­to. «

FCK I PRES­SE­MED­DEL­EL­SE:

» Det var en af de stør­ste og mest af­gø­ren­de per­so­ner i F. C. Kø­ben­havns hi­sto­rie, der i nat måt­te op­gi­ve en lang kamp mod al­vor­lig syg­dom. Ha­rald Ni­el­sen, med kæ­le­nav­net GuldHa­rald, var med til at stift e F. C. København i 1992 og ar­bej­de­de si­den som besty rel­ses­for­mand fra 1992- 1997, in­den han fort­sat­te som me­nigt besty rel­ses­med­lem frem til 2006. Her har han med sit al­tid po­si­ti­ve væ­sen, sin ar­bejd­s­om­me ind­sats og som en af spor­tens helt store gent­le­men sat sit ty de­li­ge præg på klub­bens ud­vik­ling og iden­ti­tet. Vi har al­le me­get at tak­ke Ha­rald for i F. C. København, « skri­ver adm. di­rek­tør An­ders Hørs­holt.

FLEM­M­ING ØSTER­GAARD, PÅ FA­CE­BOOK:

» Er net­op her kl. 01.20 ble­vet rin­get op af Ritzau med den ke­de­li­ge op­lys­ning om, at

MOR­TEN OL­SEN PÅ DBU. DK:

» For min ge­ne­ra­tion var han en kæm­pe stjerne. Den­gang var der jo ik­ke sam­me mæng­de fod­bold på tv som i dag, hvor det nok er svært at fo­re­stil­le sig, hvor stor et navn Ha­rald egent­lig var. Han var en stor in­ter­na­tio­nal stjerne i ita­li­ensk fod­bold og vel nok det stør­ste dan­ske navn no­gen­sin­de – uden at for­nær­me de an­dre go­de spil­le­re, der har spil­let i Ita­li­en. Han fi k de­but på lands­hol­det som 17- årig – den yng­ste no­gen­sin­de – og han var en del af det fan­ta­sti­ske lands­hold, der vandt sølv ved OL i 1960. Han har haft en helt fan­ta­stisk kar­ri­e­re, bå­de på klub­plan og på lands­hol­det. «

CLAUS BRETTON- MEYER ( ADM. DI­REK­TØR I DBU), PÅ TWIT­TER:

» Guld- Ha­rald er gå­et bort. Æret væ­re hans min­de. «

DAN HAM­MER ( TIDL. ADM. DI­REK­TØR I FCK), PÅ TWIT­TER:

» I dag græder fod­bold­hjer­ter­ne i Bo­log­na. Leg­en­den Ha­rald Ni­el­sen – FCKs før­ste for­mand og æres­med­lem – er her ik­ke me­re. Tan­ker til Ru­di. «

’ Ha­rald Ni­el­sen skød Frem’er­ne i sænk’, lød over­skrif­ten i Ber­ling­s­ke Ti­den­de 21. marts 1960. » Fre­de­riks­havn fik en straa­len­de de­but i 1. di­vi­sion. Klub­ben vandt 3- 1 i Kø­ben­havns Idrætspark over Frem. Den 18- aa­ri­ge lands­holds­spil­ler Ha­rald Ni­el­sen score­de al­le Fre­de­riks­havns maal. Her jub­ler han se­kun­det ef­ter, at han har sendt bol­den i net­tet før­ste gang, « skrev avi­sen den­gang. Fo­to: Aa­ge Sø­ren­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.