Far­vel til en le­gen­de

BT - - GULD- HARALD -

Ha­rald Ni­el­sen ser i 1959 på for­si­den af Fre­de­riks­havns Avis, hvor han er om­talt som A- lands­hol­dets yng­ste spil­ler no­gen­sin­de. Til ven­stre de stol­te for­æl­dre. Det dan­ske fod­bold­lands­hold ven­der i 1960 hjem med sølv­me­dal­jer fra OL i Rom. Ha­rald Ni­el­sen står næst­ne­derst på trap­pen. Ha­rald Ni­el­sen og Hel­ge San­der sam­ar­bej­der i 1977 om at få ind­ført pro­fes­sio­nel fod­bold i Dan­mark. Det kom­mer året ef­ter.

Franz Beck­en­bau­er ( th.) lykønsker i 2010 Ha­rald Ni­el­sen med op­ta­gel­sen i Fod­bol­dens Hall of Fa­me. BT be­sø­ger Ha­rald Ni­el­sen i hjem­met i Klam­pen­borg. Kon­to­ret var fyldt med min­der fra ti­den i Ita­li­en. Fo­to: Per Pej­strup, Poul Pe­ter­sen,

Claus Poul­sen, Jep­pe Mi­cha­el Jen­sen og Claus Bech.

HA­RALD NI­EL­SEN – Guld- Ha­rald – er ik­ke me­re. En stor per­son­lig­hed, en fan­ta­stisk sport­s­stjer­ne og den ene halv­del af en vi­dun­der­lig kær­lig­heds­hi­sto­rie har for­ladt os.

Hav­de Ha­rald Ni­el­sen spil­let fod­bold i dag, vil­le han væ­re en ver­dens­stjer­ne, som dren­ge overalt på klo­den vil­le ken­de. Top­sco­rer i den bed­ste ita­li­en­ske liga to år i træk – som den før­ste no­gen­sin­de – og på høj­den af kar­ri­e­ren blev han i ram­me al­vor sam­men­lig­net med Pélé.

Det var i Bo­log­na, hvor han spil­le­de i seks sæ­so­ner, han op­le­ve­de den stør­ste suc­ces. 81 mål i 157 kam­pe blev det til for den nor­di­ta­li­en­ske klub, der sta­dig hu­sker de­res store stjerne, som var med til at løft e en mid­ter­klub til et ita­li­ensk mester­skab. ’ Il fred­do da­ne­se’ – den køli­ge dan­sker – var en ver­dens­stjer­ne, og i Dan­mark el­ske­de al­le den fl ot­te fre­de­riks­hav­ner. Po­st­bud­det lå i pen­dul­fart mel­lem po­st­kon­to­ret og barn­doms­hjem­met for at afl eve­re tu­sin­der af fan­bre­ve til Ha­rald Ni­el­sens mor. I 1967 BLEV han solgt til In­ter som ver­dens dy­re­ste spil­ler, omend en be­gyn­den­de diskusprolaps lang­somt be­gynd­te at sæt­te sit præg på spil­let. Og der­for måt­te han i en al­der af ba­re 29 år indstil­le kar­ri­e­ren. En kar­ri­e­re, der kun bød på 14 land­skam­pe, hvor han godt nok score­de 15 mål, men de få op­træ­de­ner i rødt og hvidt pin­te Ha­rald Ni­el­sen, der tjen­te pen­ge på sin sport, hvil­ket DBU ik­ke til­lod.

For­hol­det til DBU blev al­drig det bed­ste og tan­ker­ne om at ind­fø­re pro­fes­sio­nel fod­bold i Dan­mark blev ik­ke mødt med hur­ra- råb, men Ha­rald Ni­el­sen lod sig ik­ke stop­pe. Han var den før­ste be­sty­rel­ses­for­mand i FC København og der­med bag­man­den bag stor­hol­det. PRI­VAT VAR HA­RALD Ni­el­sen li­ge så god en hi­sto­rie. Fo­rel­skel­sen i Ru­di, der spil­le­de Mie i de fol­kekæ­re ’ Far til fi re’- fi lm var gen­si­dig og al­le ti­ders stør­ste ken­dis­par en re­a­li­tet. De to var sam­men he­le li­vet og Ru­di holdt sin el­ske­de Ha­rald i hån­den, da han gik bort.

Det er med an­dre ord en sand le­gen­de, der nu er væk. Han var en fæ­no­me­nal fod­bold­spil­ler, en vi­sio­nær for­ret­nings­mand, en ny­ska­ben­de ge­ne­ra­tor i dansk fod­bolds ud­vik­ling og en stor per­son­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.