Det be­gynd­te m

Ha­rald Ni­el­sen var solgt fra før­ste gang, han mød­te sin hu­stru Ru­di. Si­den ud­vik­le­de de­res kær­lig­hed sig eks­plo­sivt

BT - - GULD- HARALD - EVEN­TYR To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk

Æg­te­par­ret Ha­rald og Ru­di Ni­el­sen var Dan­marks svar på nu­ti­dens David og Vi­cto­ria Beck­ham i 1960’ er­ne. Den store kær­lig­hed tog sin be­gyn­del­se un­der ind­spil­nin­ger­ne af en ’ Far til fi­re’- film.

Ha­rald Ni­el­sen var en stor stjerne og hav­de li­ge skre­vet un­der på kon­trak­ten med den ita­li­en­ske fod­bold­klub Bo­log­na. Ru­di Ni­el­sen var kendt fra det store lær­red som Mie i de po­pu­læ­re fa­mi­lie­film ’ Far til fi­re’.

Det var un­der ind­spil­nin­ger­ne til net­op en ’ Far til fi­re’film, at de to mød­tes. GuldHa­rald hav­de tak­ket ja til en birol­le i fil­men ’ Far til fi­re for fuld mu­sik’, hvor han skul­le læ­re land­skend­te ’ Lil­le Per’ at spil­le fod­bold og ik­ke mindst ha­ve en ’ flirt’ med ’ Mie’ – alt­så Ru­di Ni­el­sen. Men flir­ten på film op­hør­te ik­ke, da ka­me­ra­et blev sluk­ket:

» Li­ge plud­se­lig stod jeg for­an Mie. Der blev jeg fo­rel­sket. Jeg faldt pla­dask for hen­de. Jeg var helt vild. Det hav­de jeg ik­ke haft med i mi­ne drøm­me, « for­tal­te Guld- Ha­rald til BT i fe­bru­ar i år.

Ef­ter­s­purgt par

Der­med var et af dansk me­di­e­hi­sto­ri­es mest po­pu­læ­re par født. Som nu­ti­dens ken­dis­par David og Vi­cto­ria Beck­ham, blev de to jag­tet med til­bud om at del­ta­ge i re­k­la­mer og så vi­de­re.

» Vi blev prø­ve­fil­met, og da­gen ef­ter var vi på for­si­den al­le ste­der. Vi fik det ene re­k­la­me­til­bud ef­ter det an­det. På en for­mid­dag fik vi til­bud for 100.000 kro­ner. Tænk li­ge. I 1961 var det rig­tig, rig­tig man­ge pen­ge, « for­tal­te Ha­rald Ni­el­sen til BT i fe­bru­ar.

Ru­di Ni­el­sen for­tæl­ler, at Ha­rald Ni­el­sen var et op­ti­mi­stisk men­ne­ske, der ik­ke let lod sig stop­pe:

» Hvis jeg sag­de, ’ det går sik­kert ik­ke’, men­te han sag­tens, det kun­ne la­de sig gø­re. Han hav­de store pla­ner og sig­te­de al­tid højt. Al­le­re­de fra sin tid­li­ge ung­dom. Så kan det godt væ­re, at vi ik­ke vandt guld ved olym­pi­a­den, men vi fik da trods alt sølv. Han var i det he­le ta­get et me­get po­si­tivt men­ne­ske med godt hu­mør og al­tid klar til at hjæl­pe an­dre, spe­ci­elt un­ge men­ne­sker, « si­ger hun.

TORS­DAG 13. AU­GUST 2015

Ha­rald Ni­el­sen og hans hu­stru Ru­di kys­se­de hin­an­den før­ste gang un­der film­op­ta­gel­ser­ne til fil­men ’ Far til fi­re med fuld mu­sik’. Fo­to: Birthe Mel­chi­o­rs

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.