’’

BT - - GULD- HARALD - Ru­di Ni­el­sen

Han var et ut­ro­ligt po­si­tivt men­ne­ske, som vi­ste sin kær­lig­hed til mig hver dag igen­nem he­le li­vet. Han sag­de, at han el­ske­de mig, og at han syn­tes, jeg var smuk

Men den store fo­rel­skel­se kun­ne væ­re endt tragisk kort tid ef­ter, par­ret hav­de mødt hin­an­den, da Ru­di Ni­el­sen kør­te galt og måt­te ind­læg­ges på Hil­le­rød Ho­spi­tal.

» Det var fryg­te­ligt. Sam­ti­dig skul­le jeg rej­se til Ita­li­en. Ru­di lå tre må­ne­der på sy­ge­hus, og vi vid­ste ik­ke, om hun vil­le få før­lig­he­den tilbage i be­ne­ne. Det var svært at kon­cen­tre­re sig om fod­bold, « for­tal­te Ha­rald Ni­el­sen til BT i be­gyn­del­sen af året.

Ru­di Ni­el­sen blev rask, og par­ret blev si­den gift på Gladsaxe Rå­d­hus i 1963. De bo­e­de i man­ge år i Ita­li­en, hvor de og­så fik to børn sam­men. Ef­ter Ha­rald Ni­el­sens kar­ri­e­re som fod­bold­spil­ler var slut, star­te­de par­ret et im­port­fir­ma med ny­lon­buk­se­strøm­per og læ­der­va­rer i fo­kus.

I 1974 flyt­te­de æg­te­par­ret hjem til Dan­mark sam­men med de­res børn, hvor de fort­sat­te fir­ma­et sam­men.

Ru­di Ni­el­sen hu­sker tilbage på et dej­ligt liv med Ha­rald Ni­el­sen:

» Han var et ut­ro­ligt po­si­tivt men­ne­ske, som vi­ste sin kær­lig­hed til mig hver dag igen­nem he­le li­vet. Han sag­de, at han el­ske­de mig, og at han syn­tes, jeg var smuk. Han kom tit med blom­ster, og vi hav­de et skønt æg­te­skab, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.