Han var en ener

Guld- Ha­rald kun­ne me­re end de fl este, men hans store mund gav ham pro­ble­mer

BT - - GULD- HARALD - KAR­RI­E­RE Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

» Han var en usæd­van­lig stor forward med en li­ge­frem og åben per­son­lig­hed, som har væ­ret så af­gø­ren­de for, at vi som fod­bold­pu­bli­kum i Dan­mark har haft store glæ­der. Me­get af det kan vi tak­ke Ha­rald Ni­el­sen for. «

Or­de­ne til­hø­rer jour­na­list Jo­akim Jakob­sen, der har skre­vet bo­gen ’ Guld- Ha­rald’ om nu af­dø­de Ha­rald Ingemann Ni­el­sen.

En fod­bold­spil­ler, hvis åben­mun­det­hed og per­son­li­ge stil kom til at præ­ge hans liv og kar­ri­e­re på man­ge fron­ter, for­tæl­ler for­fat­te­ren til BT.

Al­le­re­de i hans før­ste år som fod­bold­spil­ler i fø­de­by­en Fre­de­riks­havn ses det, da han i den lo­ka­le avis skæl­der til­sku­er­ne ud for at væ­re for pas­si­ve. Ha­rald Ni­el­sen holdt sig ik­ke tilbage.

Lands­holds­de­bu­ten får han al­le­re­de som 17- årig, men hans ’ kæft en op’, som Jo­akim Jakob­sen kal­der det, får ham i fed­te­fa­det hos Dansk Bold­spil- Uni­on, der ik­ke vil fø­je den un­ge fre­de­riks­hav­ner.

Det ses iføl­ge Jo­akim Jakob­sen blandt an­det op til OL i 1960, da dan­sker­ne skal spil­le op­varm- nings­kamp mod ver­dens­me­stre­ne Bra­si­li­en. 18- åri­ge Ha­rald Ni­el­sen hav­de for­in­den im­po­ne­ret, men en DBU- le­der går al­li­ge­vel ud og si­ger, at Ha­rald ik­ke en­gang er god nok til at kom­me på ung­doms­hol­det.

Den un­ge an­gri­ber sva­rer igen med to mål mod sy­da­me­ri­ka­ner­ne, der dog vandt 4- 3.

Blev hængt ud i pres­sen

I den tid er pro­fes­sio­nel fod­bold for­budt i Dan­mark, så det er en min­dre skan­da­le, da Ha­rald Ni­el­sen i 1961 rej­ser til ita­li­en­ske Bo­log­na og bli­ver pro­fes­sio­nel.

» Han bli­ver hængt ud som et dår­ligt men­ne­ske i pres­sen, for­di han til­la- der sig at mod­ta­ge pen­ge for at spil­le fod­bold. ’ Han svig­ter sit land og DBU’ og så vi­de­re. Det sæt­ter spor i ham, « si­ger Jo­akim Jakob­sen.

I Ita­li­en slår Ha­rald Ni­el­sen dog hur­tigt til og bli­ver i 1963 og 1964 top­sco­rer i liga­en og vin­der i det sid­ste af åre­ne og­så mester­ska­bet med det nor­di­ta­li­en­ske hold. Suc­ce­sen går ik­ke ube­mær­ket hen. Så eft er guld­sæ­so­nen, da kva­li­fi ka­tio­nen til det fo­re­stå­en­de VM i 1966 skal be

g y nde ,

TORS­DAG 13. AU­GUST 2015 bli­ver Ha­rald Ni­el­sen kon­tak­tet af det ita­li­en­ske for­bund. De vil ha­ve ham til at re­præ­sen­te­re ’ Azzur­ri’.

Hå­be­de på lands­holdsco­me­ba­ck

Men Ha­rald Ni­el­sen tak­ker nej. Han hå­ber sta­dig på, at band­lys­nin­gen af pro­fes­sio­nel­le spil­le­re på det dan­ske lands­hold op­hæ­ves, så han kan kom­me tilbage.

Desvær­re for dan­ske­ren sker det ik­ke. De 14 kam­pe med 15 mål til føl­ge in­den skift et til Bo­log­na, bli­ver hans ene­ste, og i 1970 stop­per Ha­rald Ni­el­sens kar­ri­e­re.

Eft er stop­pet lig­ger eks- an­gri­be­ren dog ik­ke på den la­de si­de og spil­ler blandt an­det en stor rolle i pro­fes­sio­na­li­se­rin­gen af dansk fod­bold i slut­nin­gen af 1970er­ne.

I 1992 er han en af bag- mæn­de­ne bag stift el­sen af FC København. De store vi­sio­ner og mål­sæt­nin­ger i pro­jek­tet stem­te fuld­stæn­dig overens med Ha­rald Ni­el­sens va­ne for at mel­de bram­frit ud, for­tæl­ler Jo­akim Jakob­sen.

Kon­tro­ver­sen med DBU er i 2006 dul­met, men blus­ser plud­se­lig op igen, da for­bun­det skal kå­re ’ År­hund­re­dets bed­ste spil­ler’, og ’ Guld- Ha­rald’ er blandt de 12 no­mi­ne­re­de. Men ved ce­re­mo­ni­en, hvor pri­sen skal ud­de­les, får Ni­el­sen plud­se­lig at vi­de, at han ik­ke er blandt de nu 10 no­mi­ne­re­de.

» Der­med er han hel­ler ik­ke in­vi­te­ret til ud­de­lin­gen. Det gjor­de ham vir­ke­lig ked af det, og i hans øj­ne var det en hævn for gam­le da­ge, « for­tæl­ler Jo­akim Jakob­sen.

We­e­ken­da­vi­sens kul­tur­re­dak­tør, Jo­akim Jakob­sen, er for­fat­ter til bo­gen ’ Guld Ha­rald’ og har ind­gå­en­de kend­skab til Ha­rald Ni­el­sens kar­ri­e­re.

Fo­to: Per Pej­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.