Boi­le fort fang trans lim

Den dan­ske ven­stre­ba­ck må væb­ne sig med me­re

BT - - SPORTEN - VEN­TE­TID Da­ni­el Re­mar og Mi­chel Wik­kel­sø David­sen da­lu@ sporten. dk og mi­cd@ sporten. dk

Ni­co­lai Boi­le­sens næ­ste klubs­kift e er stort set på plads, men der mang­ler li­ge en de­tal­je - en vig­tig en af slagsen - før den dan­ske

lands­holds­ba­ck kan skri­ve un­der på kon­trak­ten med ita­li­en­ske Genoa. Den dan­ske lands­hold­spil­ler må der­for fo­re­lø­big se langt eft er et spæn­den­de klubs­kift e til Ita­li­en, hvor Se­rie A- klub­ben el­lers står klar med mil­li­o­ner og en kon­trakt til Ni­co­lai Boi­le­sen.

Den ita­li­en­ske klub skul­le al­le­re­de ha­ve for­hand­let de per­son­li­ge vil­kår på plads med Ni­co­lai Boi­le­sen om en

TORS­DAG 13. AU­GUST 2015 fi re­årig kon­trakt, som med bonus­ser kan lø­be op i en trans­fer­sum på tre mil­li­o­ner eu­ro - små 23 mil­li­o­ner kro­ner - men den en­de­li­ge kon­trakt kan end­nu ik­ke skri­ves un­der.

Det skyl­des, at Genoa end­nu ik­ke har sendt en lo­vet bank­ga­ran­ti til Ni­co­lai Boi­le­sens nu­væ­ren­de klub, Ajax Am­ster­dam.

Det skri­ver den hol­land­ske avis De Te­le­graaf.

Der­for kan det en­de med, at Ni­co­lai Boi­le­sens far og agent, Ken­ny Boi­le­sen, må rej­se hjem fra Genoa uden en un­der­skre­vet kon­trakt til sin søn.

Langt til spil­le­tid

Så li­ge nu er der tvivl om et skift e, som el­lers ser ud til at væ­re fuld­stæn­dig på plads. Og den tvivl er skidt nyt for Ni­co­lai Boi­le­sens mu­lig­he­der for fast spil­le­tid i den nær­me­ste frem­tid.

Den mang­len­de bank­ga-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.