Ny dør kan luk­ke for Magnus­sen ’’

In­dyCar- tea­met And­ret­ti er i store pro­ble­mer, og det er skidt for Magnus­sen

BT - - SPORTEN - PENGEKVALER Pe­ter Ny­gaard pny@ sporten. dk Kevin Magnus­sen

Jeg var vir­ke­lig fri­stet af mu­lig­he­den. Jeg læng­tes eft er at kom­me tilbage i en ra­cer­bil - tilbage til et nor­malt liv

Kevin Magnus­sens ’ ame­ri­kan­ske drøm’ er tru­et af luk­ning. In­dyCar- tea­met And­ret­ti Au­tosport, som dan­ske­ren for­hand­le­de om en 2015- kon­trakt med i be­gyn­del­sen af året, er iføl­ge fl ere af team­chef Mi­cha­el And­ret­tis me­de­je­re in­sol­vent.

Da Kevin Magnus­sen midt i de­cem­ber blev de­gra­de­ret til re­ser­ve­kø­rer hos McLaren- Hon­da, var det alt for sent at fi nde et an­det For­mel 1- sæ­de for 2015. De fl este an­dre in­ter­es­san­te plad­ser i in­ter­na­tio­nal ra­cing var og­så op­ta­ge­de, men In­dyCar- tea­met And­ret­ti var en mu­lig­hed.

» Jeg var vir­ke­lig fri­stet af mu­lig­he­den. Jeg læng­tes eft er at kom­me tilbage i en ra­cer­bil - tilbage til et nor­malt liv. Selv­føl­ge­lig har jeg an­dre in­ter­es­ser, men i bund og grund le­ver jeg for at kø­re ra­cer­bil, « for­tal­te Magnus­sen for ny­lig om si­ne for­hand­lin­ger med And­ret­ti Au­tosport.

» Jeg be­søg­te tea­met i In­di­a­na­po­lis og var klar til at te­ste for dem, men i sid­ste øje­blik kun­ne vi ik­ke fi nde de nød­ven­di­ge pen­ge, og det blev ud­skudt. Så blev Fer­nan­do Alonso ska­det, og jeg skul­le te­ste for McLaren i Bar­ce­lo­na og kø­re i Au­stra­li­ens Grand Prix, og så var det for sent. Men jeg vil­le el­ske at kø­re In­dyCar en dag - jeg sy­nes, oval­ba- ner­ne er fa­sci­ne­ren­de. Jeg er vild med In­dy 500. «

McLaren- hi­sto­rie

And­ret­ti Au­tosport var på man­ge må­der den na­tur­li­ge In­dyCar- løs­ning for Kevin Magnus­sen. Tea­met kø­rer med Hon­da- mo­to­rer, og team­chef og - ejer Mi­cha­el And­ret­ti har selv kørt For­mel 1 for McLaren. I 1993 de­bu­te­re­de In­dyCar- meste­ren fra 1991, Mi­cha­el And­ret­ti, i For­mel 1 som McLaren- team­kam­me­rat til Ayr­ton Sen­na.

Ame­ri­ka­ne­ren for­må­e­de dog sjæl­dent at føl­ge med den bra­si­li­an­ske le­gen­de og blev sidst på sæ­so­nen sendt tilbage til USA og In­dyCar- se­ri­en. Her var han i de føl­gen­de år en af mester­ska­bets mest vin­den­de kø­re­re, in­den han stop­pe­de som kø­rer i 2003 for at kon­cen­tre­re sig om sit nye team, der vandt In­dyCar- se­ri­en i 2004, 05, 07 og 12.

Kevin Magnus­sen fø­ler sig bedst til­pas, når han sid­der bag ret­tet i en ra­cer­bil, men det ser ud til at væ­re svæ­re­re end som så at fin­de et nyt sæ­de. Nu ser end­nu en dør ud til at luk­ke, da In­dyCar- tea­met And­ret­ti og team­e­jer Mi­cha­el And­ret­ti ( lil­le fo­to) er i øko­no­mi­ske pro­ble­mer. Fo­to: EPA, Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.