Pla­den fuld for da

Samt­li­ge dan­ske­re i ak­tion ved VM i In­do­nesi­en spil­le­de sig vi­de­re - og af­gav sam­let kun ét sæt un­der­vejs

BT - - SPORTEN - BADMINTON Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen ful­dend­te en per­fekt dansk dag ved VM i In­do­nesi­ens ho­ved­stad, Ja­kar­ta, da par­ret slog Hung Ling Chen og Chi- Lin Wang i tre sæt med cif­re­ne 21- 15, 21- 23, 21- 8 og avan­ce­re­de til ot­ten­de­dels­fi­na­len.

Boe og Mo­gen­sen spil­le­de frisk til og vandt uden de store pro­ble­mer før­ste sæt. I an­det sæt lå dan­sker­ne og­så til at vin­de kom­forta­belt, men med fi­re brænd­te mat­ch­bol­de vandt taiwa­ne­ser­ne i ste­det lidt over­ra­sken­de. I tred­je sæt blev der gjort ul­tra kort pro­ces.

Med Boe og Mo­gen­sens sejr blev det til syv ud af syv mu­li­ge sej­re for dan­sker­ne på tred­je­da­gen ved VM i Ja­kar­ta.

Den dan­ske her­re­sing­le Hans- Kri­sti­an Vit­ting­hus slog ja­pa­ne­ren Sho Sa­saki, som han al­drig tid­li­ge­re har be­sej­ret. Vit­ting­hus vandt sik­kert med 21- 15, 21- 10, og det be­tød me­get for Vit­ting­hus på grund af hans og ja­pa­ne­rens tid­li­ge­re mø­der.

» Det er en rig­tig fed sejr. Sa­saki har væ­ret lidt af en ond ånd for mig, så han var be­stemt en af de spil­le­re uden for top 3- 4 styk­ker, jeg helst vil­le ha­ve sko­v­len un­der. Der­for har jeg og­så for­be­redt mig ut­ro­lig godt på den­ne kamp med mas­ser af vi­deo, si­den jeg så lod­træk­nin­gen. Jeg hav­de in­gen pro­ble­mer med ryg­gen over­ho­ve­det. Da jeg våg­ne­de i mor­ges, var der in­tet at mær­ke, så det var læk­kert at kun­ne slip­pe tan­ker­ne om den 100 pro­cent, « sag­de Hans- Kri­sti­an Vit­ting­hus ef­ter sin sejr til badminton. dk. det var tæt på at ske i an­det sæt. Men vi får snak­ket om tak­tik­ken og gi­ver lidt slip og åb­ner for far­ten i spil­let. Det er en su­per for­nem­mel­se nu og til­freds­stil­len­de, at det, vi har træ­net på, fun­ge­re­de. I mor­gen ( i dag, red.) bli­ver det mak­si­malt svært, men det er en fed kamp at gå ind til som un­der­dog til VM i In­do­nesi­en, « lød det fra Skaarup, der sam­men med sin mak­ker Kim Astrup kan se frem til at mø­de de stær­ke ki­ne­se­re Hai­feng Fu og Nan Zhang i dag.

Den tred­je her­redoub­le med Mads Con­rad- Pe­ter­sen og Mads Pi­e­ler Kol­ding gik og­så sik­kert vi­de­re ef­ter sejr over det in­di­ske par Pra­naav Jer­ry Chop­ra og Aks­hay Dewal­kar. Dan­sker­ne vandt med 21- 16, 21- 12.

Den ene­ste da­medoub­le med dansk pas, der spil­ler med i Ja­kar­ta, er Chri­stin­na Pe­der­sen og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl. Pi­ger­ne slog sik­kert Ching Hui Chang og Hsin Tien Chang fra Taiwan med 21- 15, 21- 15.

Sam­let af­gav dan­sker­ne kun et en­kelt sæt he­le da­gen, hvil­ket lover godt for da­gens ud­for­drin­ger i In­do­nesi­en, hvor tre her­re­sing­ler og seks doub­le- kon­stel­la­tio­ner er i ak­tion for Dan­mark.

TORS­DAG 13. AU­GUST 2015

Jan Ø. Jør­gen­sen og de øv­ri­ge dan­ske­re vandt sik­kert de­res kam­pe i går ved VM i In­do­nesi­en og er klar til nye ud­for­drin­ger i dag.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.