Han­co­ck får ka­ran­tæ­ne

BT - - SPORTEN - SKÆR­PET STRAF Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Greg Han­co­ck er iføl­ge den sven­ske avis Aftonbladet ble­vet til­delt en straf på 10 da­ge for sit over­fald på Ni­cki Pe­der­sen 16. ju­ni og mis­ser en match i den sven­ske liga.

Den for­sva­ren­de ver­dens­me­ster men­te, at Ni­cki Pe­der­sen med vil­je hav­de pres­set ham ud i bar­ri­e­ren i en liga­kamp i Sve­ri­ge, og der­for over­faldt han den dan­ske spe­edway­kø­rer, mens han sta­dig sad på sin cy­kel. Det er det, som ame­ri­ka­ne­ren nu er ble­vet straf­fet for.

Og han kan tak­ke Ni­cki Pe­der­sen for, at straf­fen er ble­vet så re­la­tivt høj. I før­ste om­gang fik Han­co­ck en bø­de på 5.000 kro­ner, men dan­ske­ren føl­te ik­ke, at den straf var høj nok, og der­for kla­ge­de Ni­cki Pe­der­sen. Det sven­ske for­bund, Sve­mo, har nu skær­pet straf­fen.

Ame­ri­ka­ne­ren har ik­ke me­get til overs for Ni­cki Pe­der­sen el­ler den skær­pe­de dom.

» Det er ba­re ko­misk. Det er vel den ene­ste må­de, han kan få glæ­de på, når han ik­ke kan be­sej­re mig på ba­nen, « si­ger Greg Han­co­ck til aftonbladet. se.

Ni­cki Pe­der­sen har fle­re gan­ge tid­li­ge­re væ­ret in­vol­ve­ret i hid­si­ge epi­so­der, og i den for­gang­ne we­e­kend var dan­ske­ren i et nyt klam­me­ri - den­ne gang med den pol­ske Torun- træ­ner Ja­cek Ga­jewski i for­bin­del­se med match i den pol­ske liga.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.