Tre­klø­ver kæm­per om at bli­ve Eu­ro­pas bed­ste

BT - - SPORTEN - TRO­FÆJ­AGT Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Eu­ro­pas bed­ste fod­bold­spil­ler i 2014/ 15- sæ­so­nen bli­ver en­ten Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Lio­nel Mes­si el­ler Lu­is Suárez.

Det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­for­bund, UEFA, skar i går kan­di­da­ter­ne til den år­li­ge kåring ned fra 10 til tre spil­le­re. Prisover­ræk­kel­sen fin­der sted 27. au­gust i for­bin­del­se med lod­træk­nin­gen til grup­pe­spil­let i Champions League.

Ik­ke over­ra­sken­de er Cri­sti­a­no Ro­nal­do, der vandt pri­sen i 2013/ 14- sæ­so­nen, med i bow­len. Po­rtu­gi­se­ren score­de im­po­ne­ren­de 48 mål i La Liga i sid­ste sæ­son for blot at næv­ne en af de be­mær­kel­ses­vær­di­ge præ­sta­tio­ner.

Lio­nel Mes­si slog Tel­mo Zar­ras scor­ings­re­kord i La Liga, da han run­de­de 251 liga- mål i Spa­ni­en i novem­ber. Han hav­de den af­gø­ren­de fod med i fle­re af Bar­ce­lo­nas tit­ler, og ar­gen­ti­ne­ren er igen svær at kom­me udenom i den pre­sti­ge­fyld­te kåring.

Lu­is Suárez fik en sløv start i Bar­ce­lo­na, men uru­gu­ay­a­ne­ren kom i den grad ef­ter det i lø­bet af ef­ter- og for­å­ret. Sam­men med Mes­si og bra­si­li­a­ne­ren Ney­mar score­de Suárez 122 mål over al­le tur­ne­rin­ger i den for­gang­ne sæ­son.

Ju­ven­tus’ må­l­mand, Gi­an­lu­i­gi Buf­fon, fik stem­mer nok til at bli­ve num­mer fi­re på li­sten, men han er alt­så ik­ke med blandt fi­na­li­ster­ne.

Lu­is Suárez, Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Lio­nel Mes­si kæm­per om at bli­ver Eu­ro­pas bed­ste fod­bold­spil­ler i 2014/ 15- sæ­so­nen. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.