Mat­tis ma­re­ridt

BT - - SPORTEN -

NED­T­UR

Mads Kind­berg Ni­el sen

Ma tti Bres­chel måt­te ud­gå på tred­je et a pe a f E n eco T o ur ef­ter sit v old­som­me styrt p å l øbets a nden­dag. Dan ske­ren var s åled es i kke m ed i gårs­da­gens s purt , d er blev vun­det af hjem­me­ba­ne­hel­ten Tom Boo­nen fra Etixx- Qui­ck­Step. Sid­ste u ges P ost D an­ma rk Ru ndt k un ne d årl igt v ære for­lø­bet b ed­re fo r M att i Bres­chel. T o e ta­pe­sej­re, e n fortjent vin­der af den ly­se­blå po­int­trø­je og en hel­te­rol­le ef­ter at h ave fo ræ re t hold kam­me­rat en M icha­el M ør­køv s ej­ren p å F re­de­riks­berg A llé stod til­ba ge s om lys punk­ter­ne fo r dan­ske­ren.

I går var det til geng æld småt med po­si­ti­ve h isto­ri­er o m den 30 - åri­ge Tin­koff- Saxo- dan­sker.

Dår­lig ti­m­ing

På l øbet s a nden e t ape s t yr te­de Bres­chel kor t før op­lø­bet, da en væl­ten­de r yt­ter s lin­gr ede i nd i d an­ske­rens bag hju l, s å h an i ngen ch a nce h av­de for at u nd­gå e t mø de me d a sfal­ten. Bres­chel kom på cyk­len i gen og st il­le­de t i l s ta rt p å g års­da­gens t red­je eta­pe, men han måt­te opg ive at fu ld­fø­re un­der­vejs.

Uhel­det k un ne n æsten i kke v ære kom­met p å e t v ær re t ids­punkt fo r Matt i B res­chel, som B T uden held har for­søgt at f å en kom­men­ta r f ra. Dan­ske­ren st år end­nu uden en af­kla­ri ng på s in f rem­tid fo r 2 016, o g v e rdens­mestersk aber­ne i R ich mond , USA, i sep­tem­ber kan mu­lig­vis og­så væ­re i fa­re el­le r i hvert fa ld få en lang t f ra op­ti­mal op­takt for hu rt ige Br es­chel.

Mat­ti Bres­chel har ti dli­ge­re vu ndet s ølv o g br on ze v ed v er­dens­mester­ska­ber ne i c yk­ling o g h ar o gs å e n fjer­de­plads i s in s a m ling . Det v i l væ re e t h årdt s lag b åde fo r h am o g Dan­mark, hvis Bres­chel ik­ke kan ud­ta­ges t il V M, d er l øber f ra 19.- 27. sep­tem­be r. D er e r d og h åb fo rud e, hv is man skal tro Tin koff- Sa xo.

» Mat­ti ( Bres­chel, r ed.) s tod af i dag ( i går, red.), ef­ter han og hol­det t og b eslut nin­gen. H an h av­de s mert er, og det gav i kke no­gen me­ning at fort­sæt te. S elv­om h a n k un­ne h ave kæm­pe t s ig ig en­nem, e r d et i s ådan e n s itu ation k lo­ge­re at h vi le o g kom­me s ig. Nu v i l h a n h vi­le s ig o g ven­de t ilbage t il V at ten­fall C yclas­si­cs sen ere i a ugust, « si ger Ti nkof­fSa xos s por ts di rek­tør, P at xi Vila, t il hol­det s hjem mesi­de .

Mens B res­chel u dgik f or tsat­te Eneco T ou r fo r d e ø vr ig e r ytt ere. Gå rs­da­gens v in­der, T om B oo­nen, strøg s om e n r aket fo rbi d e a ndr e sprin­te­re i f ron­ten a f fe lte t. H an vandt fo ran A rnaud D éma re ( FDJ), d er var den ene­ste med en re­el cha nce for at vri­ste sej­ren fr a bel­gi­e­ren.

A ndré Greipel ( Lotto - Soud al), der vandt an­den et ape , lå for langt tilbage i s pu rt en og nå­e­de end i k ke Bo onens hju l. Lø­bet, der s lut ter s øn­dag, fø­res fort­sat a f hol­land­ske Jes­per As­sel­man.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.