’ Jeg tro­e­de, det var løgn’

Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal får mas­siv kri­tik for or­ga­ni­sa­tio­nens hold­nings­æn­dring til kø­be­sex

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen

Fhv. for­mand for 3F Poul Erik Skov Chri­sten­sen er harm­dir­ren­de over Am­ne­sty In­ter­na­tio­nals be­slut­ning om ik­ke læn­ge­re at væ­re mod­stan­de­re af kø­be­sex. Vi­ce­ge­ne­ral­se­kre­tær i Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal Dan­mark Tri­ne Chri­sten­sen støt­ter hold­nings­æn­drin­gen, men un­der­stre­ger, at det har væ­ret en svær og lang­va­rig pro­ces at nå der­til. Ar­kiv­fo­tos: Tor­kil Ad­ser­sen/ Hen­ning Bagger

FOR­AR­GEL­SE

Der har de se­ne­ste da­ge lydt et ra­ma­skrig fra mod­stan­de­re af kø­be­sex mod Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal, der i en ko­ven­ding har be­slut­tet, at de nu går ind for ver­dens æld­ste er­hverv. Or­ga­ni­sa­tio­nens dan­ske af­de­ling er hel­ler ik­ke gå­et ram for­bi i for­hold til kri­tik.

Blandt an­det har den tid­li­ge­re fag­for­e­nings­for­mand hos 3F, Poul Erik Skov Chri­sten­sen, nu meldt sig i ko­ret af kri­ti­ke­re.

’ Jeg læ­ste over­skrift en to gan­ge her til mor­gen – tro­e­de det var løgn. Nu me­ner – af al­le – Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal, at salg og køb af sex samt ruff eri skal gø­res lov­ligt i he­le ver­den’, skri­ver han i et ind­læg på Am­ne­stys Fa­ce­book­si­de. I sid­ste en­de er det ik­ke se­x­ar­bej­der­ne, der vil ny­de godt af en lov­lig­gø­rel­se, me­ner han.

’ De kri­mi­nel­le net­værk, der tje­ner styr­ten­de ver­den rundt på kvin­de­han­del til se­xin­du­stri­en, må glæ­de sig. Jeg har tabt al respekt for den­ne or­ga­ni­sa­tion,’ slut­ter Poul Erik Skov Chri­sten­sen sit ind­læg.

Han får op­bak­ning fra SF’s fol­ke­tings­kan­di­dat Neil Blo­em, der li­ge­le­des frem­tu­rer med et ind­læg på Am­ne­sty In­ter­na­tio­nals si­de på det so­ci­a­le me­die. Han op­ly­ser, at det er slut med at be­ta­le med­lem­s­kon­tin­gent.

’ Jeg er ked af, at vi må skil­les på den­ne må­de eft er al­le dis­se år, Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal Dan­mark. Det var godt, mens det va­re­de,’ skri­ver han.

Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal Dan­mark er­ken­der, at det ik­ke har væ­ret no­gen nem be­slut­ning, or­ga­ni­sa­tio­nen har truff et glo­balt.

Stor op­bak­ning

I den dan­ske af­de­ling har de dis­ku­te­ret en hold­nings­æn­dring i to år, in­den den nye hold­ning blev ved­ta­get ved rå­ds­mø­det i Dublin, Ir­land, i tirs­dags.

» Vi har haft stor op­bak­ning til den be­slut­ning, vi har truf­fet. Men det har ik­ke væ­ret en nem be­slut­ning. Der har væ­ret en ro­bust dis­kus­sion, hvor vi har få­et al­le per­spek­ti­ver frem. Der har selv­føl­ge­lig væ­ret ue­nig­hed, og det er okay, « si­ger Tri­ne Chri­sten­sen, vi­ce­ge­ne­ral­se­kre­tær i Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal Dan­mark.

Hun har ik­ke tal på, hvor­dan man­ge ud­mel­dings­blan­ket­ter der er ble­vet sendt i or- ga­ni­sa­tio­nens ret­ning, men ind­til vi­de­re har det ik­ke væ­ret man­ge, for­tæl­ler hun.

» Vi har ik­ke haft en te­le­fon­storm, men der har væ­ret tra­fi k på vo­res Fa­ce­book­si­de. Der har væ­ret ue­nig­hed blandt vo­res med­lem­mer, og det er og­så for­stå­e­ligt, når der er man­ge fø­lel­ser på spil, « si­ger hun.

Iføl­ge Tri­ne Chri­sten­sen har Am­ne­sty for­søgt at for­kla­re, hvor­for de har skift et hold­ning, for der er man­ge mis­for­stå­el­ser i de­bat­ten, for­kla­rer hun. For­u­den fl ere su­re ind­læg på so­ci­a­le me­di­er har Dansk Kvin­de­sam­fund vist sin util­freds med be­slut­nin­gen.

’ Hvor­for skal vi gø­re det lov­ligt, at man mær­ker kvin­der og pi­ger med ar på sjæl og krop?’ spør­ger næst­for­mand Ul­la Tor­ne­mann re­to­risk iføl­ge dr. dk.

AFKRIMINALISERET

pett@ bt. dk Eft er fl ere års til­løb be­slut­te­de Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal tirs­dag at æn­dre sin hold­ning til kø­be­sex. På sit in­ter­na­tio­na­le rå­ds­mø­de i Dublin, Ir­land, vedt­og or­ga­ni­sa­tio­nen, at de nu skal til at væ­re for­ta­le­re for salg og køb af sex. I fl ere år har de dis­ku­te­ret, hvad de skal stille op med det svæ­re spørgs­mål. Den dan­ske af­de­ling er glad for be­slut­nin­gen.

» Vi kan se, at kri­mi­na­li­se­ring af se­x­ar­bej­de fø­rer til øget vold og over­greb. Hvis se­x­ar­bej­de er kri­mi­nelt, bli­ver der fo­re­ta­get fl ere usik­re valg, « si­ger Tri­ne Chri­sten­sen, vi­ce- ge­ne­ral­se­kre­tær i Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal Dan­mark.

Hun me­ner, at se­x­køb skal be­kæm­pes ved an­dre me­to­der end ved et for­bud. Blandt an­det ved øget op­lys­ning. No­get kun­ne ty­de på, at de nye til­hæn­ge­re af se­x­køb har forsk­nin­gen på de­res si­de.

Iføl­ge Si­ne Plam­bech, der har for­sket i traf­fi ck­ing og se­x­ar­bej­de, har Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal ta­get den helt rig­ti­ge be­slut­ning. Hun er på linje med Tri­ne Chri­sten­sen i for­hold til en lov­lig­gø­rel­se.

» Forsk­nin­gen bak­ker Am­ne­stys be­slut­ning op. Det hjæl­per se­x­ar­bej­de­re, hvis de­res ar­bej­de bli­ver afk ri­mi­na­li­se­ret. Hvis det er kri­mi­nelt at sæl­ge sex, så op­sø­ger man ik­ke i sam­me grad po­li­ti og får be­hand­ling, « si­ger for­ske­ren.

Det er for­nuf­tigt at af­kri­mi­na­li­se­re prosti­tu­e­re­de, me­ner for­sker i traf­fi­ck­ing og se­x­ar­bej­de Si­ne Plam­bech. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.