Ja, kor­te straff e ram­mer of­re­ne

BT - - DEBAT - UL­LA TOR­NE­MAND

Næst­for. i Dansk Kvin­de­sam­fund

vold­somt af en voldtægt. Man bli­ver må­ske sy­ge­meldt, og nog­le bli­ver må­ske ik­ke helt sig selv igen, mens an­dre hur­ti­ge­re ven­der tilbage til at kun­ne fort­sæt­te de­res liv og de ting, som de ple­jer at fo­re­ta­ge sig. Hvis man så og­så skal igen­nem en lang og op­s­li­den­de pro­ces, hvor ger­nings­per­so­nen ik­ke får en sær­lig lang straf, så sid­der man må­ske bag­eft er og tæn­ker: ’ Var det det værd at gå igen­nem alt det?’ Det gæl­der bå­de for

MAN BLI­VER PÅ­VIR­KET

of­re­ne i rets­sa­ger­ne, men og­så dem som er ud­sat for en voldtægt uden at an­mel­de, som ser de kor­te dom­me og op­s­li­den­de rets­sa­ger.

bli­ver kræn­ket, for­di man åben­bart ik­ke vær­di­sæt­ter det sær­ligt højt at kræn­ke et an­det men­ne­ske seksu­elt, så af­spej­ler det sig og­så i en selv. Sig­nal­vær­di­en ved så kor­te straff e er, at det åben­bart ik­ke er en sær­lig al­vor­lig for­bry­del­se, per­so­nen har be­gå­et. En så kort straf kan og­så be­ty­de, at man kom­mer til at se per­so­nen i sit nær­om­rå­de eft er kort tid igen. Langt de

NÅR ENS RETS­FØ­LEL­SE

fl este har ik­ke lyst til at se ger­nings­per­so­nen på no­get tids­punkt igen. Hav­de straff en væ­ret lidt læn­ge­re end to år, så vil­le der og­så væ­re tid til at ta­ge nog­le for­holds­reg­ler i for­hold til det.

for et snæ­vert fo­kus på str­afl æng­den, vil­le jeg øn­ske, at man sat­te me­re fo­kus på rets­sik­ker­he­den for of­re­ne, som oft e blæ­ser i vin­den. Rig­tig man­ge sa­ger bli­ver hen­lagt pga. be­vi­sets stil­ling, og rig­tig man­ge sa­ger bli­ver slet ik­ke an­meldt, og det er i vir­ke­lig­he­den det stør­ste pro­blem.

MEN I STE­DET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.