Nej, hår­de­re straf hjæl­per in­gen

BT - - DEBAT - PER­NIL­LE SKIP­PER

Retsord­fø­rer, En­heds­li­sten

kræn­ken­de for rets­fø­lel­sen, når man hø­rer om en for­fær­de­lig sag og ved, at gen­nem­snit­tet kun er to år. Vi har al­le sam­men en fø­lel­se af, at voldtæg­ter straff es for lavt, når man hø­rer om, hvil­ke for­fær­de­lig­he­der nog­le kvin­der bli­ver ud­sat for. Jeg tror hver­ken, at 5, 10 el­ler 20 år vil­le fø­les som til­stræk­ke­ligt, når man selv, el­ler en man hol­der af, har væ­ret igen­nem no­get så kræn­ken­de som en voldtægt. Der er in­tet, der pe­ger på, at hø-

SELV­FØL­GE­LIG ER DET

je­re straff e skul­le ha­ve en præ­ven­tiv eff ekt, og selv den stren­ge­ste straf vil al­drig til­freds­stil­le rets­fø­lel­sen.

or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der med voldtægtsof­re, vil de pe­ge på rig­tig man­ge be­hov, men hø­je­re straff e er sjæl­dent et af dem. Der er sta­dig kvin­der, der bli­ver spurgt om de­res tøj, når de fo­re­ta­ger en an­mel­del­se hos po­li­ti­et – som om det er de­res egen skyld. Og 7 ud af 10 voldtægtsan­mel­del­ser kom­mer al­drig for ret­ten. Hvad skal de kvin­der bru­ge hø­je­re straff e til, hvis po­li­ti­et ik­ke vil ta­ge de­res an­mel­del­se

HVIS MAN SPØR­GER

se­ri­øst, el­ler ger­nings­man­den al­drig no­gen­sin­de ser en dom­mer, der kan ud­mønte de hø­je­re straff e?

no­get, der pe­ger på, at der vil­le kom­me hver­ken fær­re voldtæg­ter, el­ler at fl ere kvin­der vil­le få mo­det til at an­mel­de, hvis man sæt­ter straff en op. Det ska­ber re­elt ba­re en fl ot over­skrift . Vi fo­re­slår, at man fak­tisk for­sø­ger at få de voldtægts­for­bry­de­re dømt, der bli­ver an­meldt, at man fo­ku­se­rer på eft er­ud­dan­nel­se hos po­li­ti­et, så fl ere tør an­mel­de, og at vi får en hand­lings­plan for fore­byg­gel­se af voldtægt.

DER ER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.