Lad os få en bred aft ale om dag­pen­ge

ME­NER

BT - - DEBAT -

Lan­dets nu­væ­ren­de og kom­men­de dag­pen­ge­mod­ta­ge­re har krav på at få at vi­de, om de er købt el­ler solgt. Fle­re års po­li­ti­ske slags­mål om man­ge tu­sin­de dan­ske­res øko­no­mi­ske sik­ker­heds­net må nu hø­re op, og der på­hvi­ler Fol­ke­tin­gets par­ti­er en for­plig­tel­se til at fi nde en bred og lang­tids­hold­bar løs­ning, når for­hand­lin­ger­ne om en dag­pen­gere­form går i gang i eft er­å­ret. NO­GET TY­DER PÅ, at en løs­ning er in­den for ræk­ke­vid­de. Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer Jakob El­le­mann- Jen­sen be­kræft er, at Ven­stre som lo­vet i valg­kam­pen ik­ke øn­sker en spa­reø­vel­se. Der­med er en­hver tan­ke om en me­re slank mo­del af­gå­et ved dø­den, hvor be­kla­ge­ligt det end er, set i for­hold til be­ho­vet for at øge in­ci­ta­men­tet til at få folk i ar­bej­de. OMVENDT ÅB­NER VEN­STRE med sin mel­ding dø­ren for an­dre par­ti­er. Det vil bli­ve nød­ven­digt for Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne at imø­de­kom­me Dansk Fol­ke­par­ti og SF, der i valg­kam­pen aft al­te kun at gå med, hvis genop­tje­nings­kra­vet hal­ve­res fra 12 til seks må­ne­der. Et smi­di­ge­re genop­tje­nings­krav er en god, men dyr idé, og hvis Dan­marks sam­le­de ud­gift er til dag­pen­ge ik­ke må sti­ge, skal en så­dan æn­dring fi nan­si­e­res ved at skæ­re i ydel­sen el­ler ved at for­kor­te dag­pen­ge­pe­ri­o­den fra de nu­væ­ren­de to år. IN­GEN AF DE­LE­NE sy­nes po­li­tisk re­a­li­sti­ske, og det sam­me gæl­der for de tre mo­del­ler, som er læk­ket fra dag­pen­ge­kom­mis­sio­nen. Al­le tre mo­del­ler er ud­gift sneut­ra­le for sam­fun­det, men gi­ver den en­kel­te fær­re pen­ge i hæn­der­ne. Der­for skal V og S væ­re vil­li­ge til at kø­be en lidt dy­re­re dag­pen­ge­mo­del end i dag, og det er en ac­cep­ta­bel pris at be­ta­le for at kom­me for­bi et strids­punkt, som læn­ge nok har gjort hver­da­gen usik­ker for man­ge bor­ge­re. kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.