DET ER SVÆRT AT VÆ­RE IN­TE­GRE­RET ’’

Selv to­le­re­rer de kun dem, der gi­ver næ­ring til livsløg­nen om mus­li­men som det evi­ge off er

BT - - DEBAT -

For ik­ke læn­ge si­den gik en ven­strepo­li­tik­ker med ind­van­drer­bag­grund og en de­bat­tør med fl ygt­nin­ge­bag­grund ud i off ent­lig­he­den og tal­te for, at man bur­de be­græn­se fl ygt­nin­ge­strøm­men i Dan­mark, for­di sam­fun­det eft er de­res me­ning ik­ke læn­ge­re kan føl­ge med. Det­te aff ød­te en re­ak­tion på de so­ci­a­le me­di­er, hvor de to de­bat­tø­rer blev kaldt ma­rio­net­duk­ker og det, der var vær­re. HØ­RER MAN TIL den del af de­bat- og po­li­ti­ker­seg­men­tet, for hvem det ik­ke er ta­bu at ha­ve for­vent­nin­ger til mus­li­mer som til an­dre i det­te sam­fund, skal man væ­re indstil­let på at bli­ve hængt ud som en for­ræ­der og som én, der har vendt si­ne rød­der ryg­gen. KVIN­DEN, SOM STOD bag Fa­ce­book­op­da­te­rin­gen, me­ner, at folk med ind­van­drer­bag­grund bør gå ind for åb­ne græn­ser, og at man skal for­sva­re alt, hvad der har med ind­van­dring at gø­re. Hun ar­bej­der i øv­rigt som in­te­gra­tions­kon­su­lent, og jeg for­står helt ær­ligt ik­ke, hvor­for man an­sæt­ter folk som hen­de til det. Folk som hen­de er med til at ce­men­te­re op­fat­tel­sen af et ’ os’ og et ’ dem’, og det er

me­get ska­de­ligt for in­te­gra­tio­nen. DESVÆR­RE ER HUN ik­ke ale­ne. Hun re­præ­sen­te­rer en ten­dens. Der er på det se­ne­ste vok­set en ung­doms­bøl­ge af ind­van­drer­de­bat­tø­rer frem – tal­king he­ads – af nog­le og­så kal­det ghet­topo­puli­ster­ne. De er enormt ak­ti­ve på de so­ci­a­le me­di­er, og selv­om de gi­ver ud­tryk for at væ­re in­te­gre­re­de, mod­ar­bej­der de det i vir­ke­lig­he­den ved at fast­hol­de ind­van­dre­re i op­fat­tel­sen af, at det om­kring­lig­gen­de sam­fund er fj endt­ligt indstil­let over­for dem. DER FOR­VEN­TES RUM­ME­LIG­HED og mang­fol­dig­hed, men selv to­le­re­rer de kun dem, der gi­ver næ­ring til livsløg­nen om mus­li­men som det evi­ge off er. Det er ty­de­ligt i de­bat­ter­ne på tv, i avi­ser og på Fa­ce­book, at det op­le­ves som ek­stremt pro­vo­ke­ren­de og græn­se­over­skri­den­de for nog­le, når man i en de­bat om in­te­gra­tion og ind­van­dring øn­sker, at den en­kel­te mus­lim skal ta­ge an­svar for sig selv og si­ne eg­ne valg. Til gen­gæld er der der­i­mod oft e stå­en­de ap­plaus, når fo­kus ret­tes mod, hvad det dan­ske sam­fund nu igen har gjort galt over­for mus­li­mer.

Na­ser Kha­der, DET ER ET gen­nem­gå­en­de tema hos ghet­topo­puli­ster­ne, at mus­li­mer sjæl­dent kan dra­ges til an­svar for dår­li­ge dansk­kund­ska­ber, kri­mi­na­li­tet, ar­bejds­løs­hed, fl irt med ek­stre­mis­me, sym­pa­ti for ter­r­o­ri­ster etc. De me­ner, man bør for­stå, at den form for ad­færd ude­luk­ken­de bør ses som en for­ven­tet re­ak­tion på dansk in­te­gra­tions­po­li­tik, diskri­mi­ne­ren­de po­li­ti, diskri­mi­ne­ren­de so­ci­al­po­li­tik og en im­pe­ri­a­li­stisk zi­o­ni­stisk sty­ret uden­rigs- og sik­ker­heds­po­li­tik. De, som ik­ke er eni­ge, kal­des de vær­ste ting på Fa­ce­book, li­ge fra røvs­lik­ker, hou­se­nig­ger til Pias skø­de­hund. DE NYE GHETTOPOPULISTER skal ha­ve mod­spil, og min op­for­dring til de un­ge er at la­de væ­re med at lyt­te til dem. Det er umå­de­lig vig­tigt at ta­ge an­svar for si­ne eg­ne hand­lin­ger, og det nyt­ter ik­ke at skub­be sin re­li­gion og sin et­ni­ci­tet for­an sig som et pro­blem. Det om­gi­ven­de sam­fund er bå­de åbent og far­ve­blindt, hvis man vil sam­fun­det, men det kræ­ver, at man træ­der ud af off er­rol­len og hol­der op med at se fj en­der al­le veg­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.