TIVISTISKE UN­GE

BT - - NYHEDER -

ligt, at un­ge, der ik­ke selv kom­mer fra Nør­re­bro, al­li­ge­vel er pa­ra­te til at ’ for­sva­re’ by­de­len og kæm­pe for at få den tilbage. Det me­ner for­fat­ter Pe­ter Grøn­lund, der har skre­vet bo­gen ’ Subkul­tur’ og an­dre bø­ger om un­der­grund­skul­tu­rer.

» Der er en til­træk­nings­kraft og hi­sto­risk til­knyt­ning til Nør­re­bro for det ven­stre­o­ri­en­te­re­de mil­jø. Og jeg tror, at hvis man er vok­set op et an­det sted – i Val­by, i Nordsjælland, el­ler hvor det nu kan væ­re – og sy­nes, at mil­jø­et er fedt, så er det ba­re Nør­re­bro, man iden­ti­fi­ce­rer sig med. Og jeg er sik­ker på, at folk, der bor et an­det sted, sy­nes, at kam­pen for Nør­re­bro er li­ge­så vig­tig, som de un­ge der bor der, « si­ger Pe­ter Grøn­lund.

Han be­skri­ver ge­ne­relt de un­ge, der stod bag we­e­ken­dens uro­lig­he­der, som en del af det ven­stre­ak­ti­vi­sti­ske mil­jø, der sidst var rig­tig på bar­ri­ka­der­ne i for­bin­del­se med kon­flik­ten om Ung­doms­hu­set på Jagt­vej.

Børn af mid­delklas­sen

Ef­ter at ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) gjor­de det klart, at man vil slå hårdt ned mod den slags, har de ven­stre­ak­ti­vi­sti­ske un­ge få­et en ty­de­lig fæl­les fjen­de, de skal kæm­pe imod. Der­for tror Pe­ter Grøn­lund godt, at vi kan for­ven­te fle­re op­tø­jer fra den kant. Dog ik­ke de helt vold­som­me og grove hæn­del­ser:

» Lidt fir­kan­tet sat op, så er de fle­ste jo nok mid­delklas- sens børn al­li­ge­vel, og de skal nok over­le­ve. Det er jo ik­ke li­ge­som i Me­xi­co el­ler Øst­eu­ro­pa, hvor det bun­der i en vir­ke­lig vre­de og en vir­ke­lig fø­lel­se af, at ens ret­tig­he­der bli­ver kræn­ket. Så­dan er det jo trods alt ik­ke i Dan­mark, « si­ger Pe­ter Grøn­lund.

Reclaim the Stre­ets er et in­ter­na­tio­nalt fæ­no­men, der op­rin­de­lig op­stod som en ak­ti­vi­stisk cyk­list­be­væ­gel­se, der i stor­by­er blo­ke­re­de ve­je­ne for bil­tra­fik­ken for at ge­nero­bre ga­der­ne. I dag kæm­per den me­re ge­ne­relt mod ka­pi­ta­lis­men.

Ber­ling­s­ke har for­søgt at få re­præ­sen­tan­ter for we­e­ken­dens de­mon­stra­tion i ta­le via Fa­ce­book, fo­re­lø­big uden held.

De­mon­stran­ter ra­se­re­de ejen­doms­mæg­le­re og ban­ker på Nør­re­bro nat­ten til søn­dag d. 9. au­gust 2015. Ca. 200 au­to­nom- lig­nen­de ty­per klædt i sort smadre­de nat­ten til søn­dag ru­der, ma­le­de graf­fi­ti og ka­ste­de mo­lo­tovco­ck­tails, sten og fla­sker ef­ter po­li­ti­et. Her er det en bank­r­u­de på Nør­re­bro­ga­de. Fo­to: Bax Lind­hardt

Po­li­ti­et fandt bl. a. køl­ler, kni­ve og pe­ber­sprays ef­ter ransag­nin­gen af en ræk­ke adres­ser i København i for­bin­del­se med hær­værk­de­mon­stra­tio­nen på Nør­re­bro i we­e­ken­den. Fo­to: Uf­fe Weng

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.