28 an­holdt un­der ransag­nin­ger

BT - - NYHEDER - GRA­FIK Tekst: Mor­ten Toft

SIG­TET

Kø­ben­havns Po­li­ti har tors­dag mor­gen slå­et til mod en ræk­ke adres­ser i ho­ved­sta­den un­der jag­ten på per­so­ner, der delt­og i den vol­de­li­ge de­mon­stra­tion på Nør­re­bro søn­dag.

I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser

RANSAG­NIN­GER po­li­ti­et, at man har an­holdt 28 per­so­ner, ni kvin­der og 19 mænd, hvoraf fle­re mistæn­kes for at ha­ve be­gå­et hær­værk mod bu­tik­ker og ban­ker un­der de­mon­stra­tio­nen.

15 af de an­hold­te skal af­hø­res af po­li­ti­et, og to vil se­ne­re på da­gen bli­ver frem­stil­let i grund­lovs­for­hør, sig­tet for groft hær­værk og grov for-

Klok­ken 5.30 går po­li­tiets ak­tion i gang. De ransa­ger fi­re for­skel­li­ge adres­ser i København: Syl­vi­a­vej i Val­by, Grøn­ne­ga­de i In­dre By, Sko­v­du­estien i Nord­vest samt kol­lek­ti­vet Bumzen, der lig­ger i Bal­ders­ga­de på Nør­re­bro.

DET FANDT PO­LI­TI­ET styr­rel­se af den of­fent­li­ge ro og or­den. Po­li­ti­et vil kræ­ve dø­re­ne luk­ke­de un­der grund­lovs­for­hø­ret.

De øv­ri­ge an­hold­te ven­tes løsladt i lø­bet af da­gen.

Un­der ransag­nin­ger­ne har man blandt an­det be­slag­lagt hamp­plan­ter, slag­vå­ben og ka­ste­skyts i form af bro­sten.

BNB

BE­SLAG­LÆG­GEL­SE

Po­li­ti­et be­slag­læg­ger blandt an­det hamp­plan­ter, et skunk­la­bo­ra­to­ri­um, bro­sten, pe­ber­sprays, kni­ve og for­skel­li­ge slag­vå­ben ef­ter ransag­nin­gen i Bumzen på Nør­re­bro. Det er og­så her, langt de fle­ste an­hol­del­ser fin­der sted. Po­li­ti­et løsla­der dog 11 per­so­ner på ste­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.