53 nye kla­ger over se

Kø­ben­havns Luft havn be­der po­li­ti­et om at se på de man­ge kla­ger over kræn­kel­ser i sik­ker­heds­kon­trol­len

BT - - NYHEDER - Mads Mo­strup Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

CHI­KA­NE

Kla­ger over nær­gå­en­de vag­ter, der be­fam­ler de rej­sen­de i sik­ker­heds­kon­trol­len, er de se­ne­ste da­ge væl­tet ind til Kø­ben­havns Luft havn .

Eft er kri­tik i fl ere me­di­er bad luft hav­nens le­del­se fre­dag pas­sa­ge­rer om at hen­ven­de sig, hvis de var ble­vet ud­sat for kræn­kel­ser af sik­ker­heds­vag­ter, og det har re­sul­te­ret i 53 nye kla­ger. Kø­ben­havns Luft havn har haft en ek­stern ad­vo­kat til at se kla­ger­ne igen­nem, men nu har man be­slut­tet at ind­dra­ge po­li­ti­et, op­ly­ser ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Tho­mas Woldbye i en pres­se­med­del­el­se.

» Vi har valgt at sen­de samt­li­ge hen­ven­del­ser til po­li­ti­et og bedt dem om at gå i di­a­log med de per­so­ner, som har skre­vet til os. Sam­ti­dig har vi bedt de rej­sen­de, som har hen­vendt sig, om at hen­ven­de sig til po­li­ti­et, hvis de me­ner, at de ik­ke er ble­vet be­hand­let i over­ens­stem­mel­se med vo­res pro­ce­du­rer, « si­ger han.

Di­rek­tø­ren un­der­stre­ger, at han ser med me­get stor al­vor på sa­gen.

» Når vo­res me­d­ar­bej­de­re gen­nem­fø­rer et per­so­n­eft er­syn, skal de gå me­get tæt på af hen­syn til sik­ker­he­den. Men det er po­li­ti­et, som skal vur­de­re, om der i nog­le af de kon­kre­te sa­ger er sket ting, der er i strid med pro­ce­du­ren og der­med i strid med loven, « si­ger Tho­mas Woldbye.

» Vi har fl ere end 1.050 me­d­ar­bej­de­re i sik­ker­heds­kon­trol­len, der hvert år be­tje­ner me­re end 24 mil­li­o­ner pas­sa­ge­rer. De gør hver dag et fan­ta­stisk styk­ke ar­bej­de, men hver­ken vo­res me­d­ar­bej­de­re el­ler vo­res pas­sa­ge­rer kan væ­re tjent med, at vi ik­ke kom­mer til bunds i dis­se sa­ger, « di­rek­tø­ren.

I sam­me pres­se­med­del­el­se si­ger fæl­lestil­lids­mand Pe­ter Vi­um, at me­d­ar­bej­der­ne i sik­ker­heds­kon­trol­len er cho­ke­re­de over si­tu­a­tio­nen.

Til­lids­mand bak­ker op

Han er indstil­let på, at po­li­ti­et un­der­sø­ger kla­ger­ne.

» Vi har in­gen in­ten­tion om at la­ve sik­ker­hed­s­tjek, som går ud over græn­sen af, hvad reg­ler­ne si­ger. Vi har væ­ret kå­ret to gan­ge in­den for de se­ne­ste tre år som ver­dens bed­ste sik­ker­heds­kon­trol, og vi har en fæl­les in­ter­es­se med le­del­sen i, at vi ik­ke er un­der an­kla­ge. Der­for skal vi til bunds i den­ne sag, « si­ger til­lids­man­den.

Kri­tik­ken af nær­gå­en­de vag­ter i luft hav­nen be­gynd­te for to uger si­den, da jour­na­list An­ne Lea Land­sted skrev et ind­læg i Po­li­ti­ken om sin ube­ha­ge­li­ge op­le­vel­se. Si­den fulg­te blandt an­dre tv- vært Mi­chè­le Bel­lai­che trop.

» Jeg op­le­ve­de, at de kro­p­s­vi­si­te­re­de mig me­get læn­ge. De rør­te mig over he­le krop­pen. Det er ik­ke rart, når no­gen ta­ger fat ind un­der bal­ler­ne på én og op un­der BHen, « sag­de hun til me­troxpress fre­dag.

For­u­den de 53 kla­ger, man har mod­ta­get i den­ne uge, har Kø­ben­havns Luft havn og­så over­dra­get fi re kla­ger, mod­ta­get via Fa­ce­book, til po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.