Igen bil­li­ge bo­lig­lån

BT - - NYHEDER - Lou­i­se Kast­berg lo­ka@ ber­ling­s­ke. dk

BOLIGLYKKE

Tak­ket væ­re ki­ne­ser­ne kan de dan­ske bo­li­ge­je­re igen få det po­pu­læ­re 2,5 pct. lån til en at­trak­tiv kurs. Det skyl­des, at Ki­na for tred­je dag i træk har nedskre­vet sin va­lu­ta over for den ame­ri­kan­ske dol­lar, for­kla­rer in­ve­ste­rings­ø­ko­nom Per Hansen fra Nord­net.

» Mens ver­den hol­der vej­ret og for­sø­ger at afk ode, hvor man­ge fl ere nedskriv­nin­ger af den ki­ne­si­ske va­lu­ta cen­tral­ban­ken har i skuff en, ram­mer det gam­le mund­held om, at ’ den enes død er den an­dens brød’ de dan­ske bo­li­ge­je­re. Bag­si­den af en svæk­ket ki­ne­sisk va­lu­ta er nem­lig et ned­ad­gå­en­de pres på de glo­ba­le ren­ter - her­un­der og­så de dan­ske - og det er go­de nyhe­der for bo­li­ge­jer­ne, « si­ger han.

Mod­vind til glo­bal øko­no­mi

I går luk­ke­de det 30- åri­ge 2,5 pct. lån med af­drag i en gen- nem­snits­kurs på 96,74, mens den af­drags­frie va­ri­ant end­te på kurs 95,23.

» De se­ne­ste da­ges de­va­lu­e­rin­ger fra Ki­na har så­le­des væ­ret med til at sen­de de dan­ske re­al­kre­di­tren­ter lidt ned, da det tol­kes som et sig­nal om svag­heds­tegn i ki­ne­sisk øko­no­mi, og der­med og­så øget mod­vind til den glo­ba­le øko­no­mi, « skri­ver che­fø­ko­nom Chri­sti­an Hil­ligsøe He­i­nig, Re­al­kre­dit Dan­mark, i en kom­men­tar.

Tv- vært Mi­ché­le Bel­lai­che er en af de kvin­der, der de se­ne­ste uger er stå­et frem og for­talt om vag­ter i sik­ker­heds­kon­trol­len i Kø­ben­havns Luft­havn, der er gå­et langt over stre­gen i de­res kro­p­s­vi­si­te­rin­ger. Ar­kiv­fo­to: Jo­nas Sko­vb­jerg Fogh og Bjar­ne Lüt­hcke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.