Mil­li­onbom­be un­der Ar­ri­vas nye by­bi­ler

BT - - NYHEDER -

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau På da­gen, hvor Ar­ri­va lan­ce­re­de sit nye by­bils­kon­cept, DriveNow, er der nu så­et tvivl om en stor mil­li­onra­bat, som Kø­ben­havns Kom­mu­ne hav­de stil­let tra­fi ksel­ska­bet i ud­sigt. Ra­bat­ten be­står af en gun­stig be­ta­ling for par­ke­ring i København, som Ar­ri­va har vun­det i et ud­bud.

Ra­bat­ten be­ror på et ud­kast til en be­kendt­gø­rel­se fra Trans­port­mi­ni­ste­ri­et, hvori man gjor­de det mu­ligt for Kø­ben­havns Kom­mu­ne at diff eren­ti­e­re par­ke­rings­pri­ser til de­le­bi­ler eft er mil­jøhen­syn. Den­ne mu­lig­hed er for­s­vun­det i det se­ne­ste ud­kast fra au­gust, så ben­zin- og el­drev­ne de­le­bi­ler si­destil­les. Der­med kan Kø­ben­havns Kom­mu­ne ik­ke læn­ge­re gi­ve ra­bat på par­ke­rin­gen til DriveNow uden at gi­ve ra­bat til an­dre de­le­bils­kon­cep­ter

Det er tek­nik- og mil­jø­borg­me­ster i Kø­ben­havns Kom­mu­ne Mor­ten Ka­bell dog ik­ke in­ter­es­se­ret i:

» Vi får store pro­ble­mer med at gø­re det, vi ger­ne vil­le: Nem­lig at til­by­de en ra­bat til by­bi­ler ud fra en mil­jø­mæs­sig ge­vinst, « si­ger han.

» Ud­bud­det har væ­ret be­tin­get af, at den nye vej­lov og be­kendt­gø­rel­sen gav mu­lig­hed for at gi­ve ra­bat til el­bi­ler­ne. Det var de for­ud­sæt­nin­ger, som vi hav­de sat op for at gi­ve ra­bat­ten, og de la­der til at bort­fal­de, « si­ger Mor­ten Ka­bell.

Hos Trans­port­mi­ni­ste­ri­et be­kræft er man, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne nu ik­ke læn­ge­re kan gi­ve ra­bat til én de­le­bils­ord­ning frem for den an­den.

» For­må­let med den­ne æn­dring er at sik­re, at der er li­ge vil­kår for for­skel­li­ge de­le­bils­ord­nin­ger, så der ik­ke sker en uri­me­lig kon­kur­ren­ce­forvrid­ning på mar­ke­det, « skri­ver mi­ni­ste­ri­et i en pres­se­med­del­el­se.

Ni­ko­laj Wen­del­boe, di­rek­tør i Ar­ri­va, er overrasket over, at par­ke­rings­be­tin­gel­ser­ne for Ar­ri­va nu bli­ver æn­dret . Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.