Regn­skabs­svin­del for 150 mio. kro­ner

BT - - NYHEDER -

MIL­LI­ONTAB

En fi nans­di­rek­tør i det ame­ri­kan­ske dat­ter­sel­skab Belt­o­ne er iføl­ge GN Store Nord, som ejer den dan­ske stor­pro­du­cent af hø­re­ap­pa­ra­ter GN Reso­und og ho­ved­te­le­fon­pro­du­cen­ten GN Netcom, nu an­kla­get for at ha­ve be­gå­et regn­skabs­svin­del i mil­li­onklas­sen.

» I an­det kvar­tal 2015 er det ble­vet op­da­get, at vi­ce­presi­dent for fi nans i Belt­o­ne- net­vær­ket har be­gå­et regn­skabs­svin­del. Som re­sul­tat her­af er et en­kelt­stå­en­de tab på 150 mil­li­o­ner kro­ner, re­la­te­ret til svin­del be­gå­et fra 2012 til 2014, ble­vet bog­ført af GN Reso­und i an­det kvar­tal 2015, « skri­ver GN i en regn­skabs­med­del­el­se .

Belt­o­ne har væ­ret en del af GN Reso­und, der sælger hø­re­ap­pa­ra­ter og di­ag­no­stisk ud­styr, si­den 2000.

» Jeg er åben­lyst ge­ne­ret af regn­skabs­svin­de­len i Belt­o­ne. Men når det er sagt, er det langt vig­ti­ge­re, at GN Reso­und fort­sat­te sit stær­ke mo­men­tum i an­det kvar­tal, « si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i GN Reso­und An­ders Hedegaard i en kom­men­tar.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.