’’ Jeg me­ner ik­ke, rap­por­ten kan bru­ges. For­sker­ne mod­si­ger sig selv, når de næv­ner mo­ti­ver­ne. Fle­re af ek­semp­ler­ne fra rap­por­ten har kla­re sa­di­sti­ske til­bø­je­lig­he­der, og folk med sa­di­sti­ske træk ska­der an­dre men­ne­sker, for­di de ny­der at se dem li­de

BT - - NYHEDER - Hen­rik Day Poul­sen, retspsy­ki­a­ter

Men at den­ne syg­dom skul­le fi ndes hos man­ge af de sy­geple­jer­sker, der rundt om i ver­den har ta­get li­vet af de­res pa­tien­ter, har Hen­rik Day Poul­sen svært ved at se.

» Jeg me­ner ik­ke, rap­por­ten Day Poul­sen kan hel­ler ik­ke umid­del­bart gen­ken­de syn­dro­met i den kon­kre­te sag om den dan­ske sy­geple­jer­ske:

» Jeg har svært ved at se, at det skul­le gi­ve me­ning i sa­gen, selv hvis hun bli­ver fun­det skyl­dig. For jeg kan ik­ke få øje på den ’ per­son­li­ge ge­vinst’, hun skul­le få ud af det her. Og det er jo net­op ’ ge­vin­sten, som dri­ver folk med Mün­chhau­sen By Proxy. «

RAP­POR­TEN

Se­ri­al Mur­der by He­alt­hca­re Per­so­nal Rap­por­ten

er la­vet af det ame­ri­kan­ske tids­skrift ’ Jour­nal of Foren­sic Sci­en­ces’. For­fat­ter­ne bag har ana­ly­se­ret sa­ger, hvor sund­heds­per­so­na­le i 21 lan­de er ble­vet sig­tet og dømt for drab på pa­tien­ter. Sa­ger­ne stræk­ker sig tilbage fra 1970 og helt frem til 2006. Om­kring halv­de­len af sa­ger­ne i rap­por­ten stam­mer fra Eu­ro­pa.

ta­ger ud­gangs­punkt i 90 per­so­ner, som er ble­vet til­talt for drab på pa­tien­ter. Rap­por­ten har ik­ke in­klu­de­ret sund­heds­per­so­na­le, som er dømt for ak­tiv døds­hjælp. I alt er 54 per­so­ner fra un­der­sø­gel­sen ble­vet dømt for 317 mord, mens 2113 pa­tien­ter er dø­de un­der mistæn­ke­li­ge om­stæn­dig­he­der, mens de har væ­ret i de døm­tes va­re­tægt.

står bag 86 pro­cent af de un­der­søg­te sa­ger. Rap­por­ten slår fast, at der kun i me­get få til­fæl­de lig­ger øko­no­mi­ske mo­ti­ver bag for­bry­del­ser­ne. Un­der­sø­gel­sen pe­ger i ste­det på, at fl ere af de døm­te har op­nå­et ’ per­son­lig til­freds­stil­lel­se’ ved de­res hand­lin­ger.

Un­der­sø­gel­sen

Sy­geple­jer­sker

SYG­DOM­MEN

Mün­chhau­sen by Proxy

fi ndes i to va­ri­an­ter. I den ene va­ri­ant op­dig­ter pa­tien­ter sy­ge­hi­sto­ri­er, der oft e er gan­ske op­sigtsvæk­ken­de. De dra­ger oft e fra sy­ge­hus til sy­ge­hus og la­der sig un­der­sø­ge for op­dig­te­de symp­to­mer.

va­ri­ant op­dig­ter pa­tien­ten sy­ge­hi­sto­ri­er om ek­sem­pel­vis et fa­mi­lie­med­lem. I langt ho­ved­par­ten af til­fæl­de­ne er det en mor, der har fo­re­stil­lin­ger om, at hen­des barn er al­vor­ligt sygt. I ek­stre­me til­fæl­de gør mo­de­ren ska­de på ek­sem­pel­vis sit barn.

I den an­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.