NG­LE SLÅR TIL An­dre død­seng­le

BT - - NYHEDER -

Char­les Cul­len

Ar­n­finn Nes­set

Do­nald Har­vey

Gen­nem 16 år som sy­geple­jer­ske be­gik den i dag 55 år gam­le sy­geple­jer­ske en lang ræk­ke drab på si­ne pa­tien­ter. Dra­be­ne be­gik han ved at gi­ve si­ne pa­tien­ter en over­do­sis af for­skel­li­ge ty­per me­di­cin som in­sulin og hjer­te­me­di­cin. I 2003 vi­ste en un­der­sø­gel­se af Char­les Cul­lens ar­bej­de, at han søg­te på pa­tientjour­na­ler, som ik­ke hav­de no­get med at gø­re, og det vi­ste sig og­så, at han hav­de få­et ud­skre­vet me­di­cin, som hans eg­ne pa­tien­ter ik­ke hav­de brug for. Kort ef­ter er­kend­te han over­for po­li­ti­et, at han hav­de be­gå­et mindst 40 drab på pa­tien­ter. Ef­ter­føl­gen­de un­der­sø­gel­ser pe­ge­de på, at tal­let re­elt var nær­me­re 300 drab, hvil­ket gør Cul­len til en af USAs vær­ste se­ri­e­mor­de­re no­gen­sin­de.

Ar­se­nik, Cy­a­nid, In­sulin, kvæl­ning og mor­fin. Det er blot nog­le af de me­to­der, ho­spi­tals­me­d­ar­bej­de­ren Do­nald Har­vey brug­te til at dræ­be en lang ræk­ke af si­ne pa­tien­ter: op mod 87 i alt fra 1970 til 1987 på fle­re ame­ri­kan­ske ho­spi­ta­ler. Do­nald Har­vey har selv for­kla­ret, at han i be­gyn­del­sen slog si­ne pa­tien­ter ihjel, for­di han hav­de ondt af dem. Men med ti­den blev dra­be­ne en hob­by, som han nød me­re og me­re. Do­nald Har­vey af­so­ner 28 liv­s­tids­dom­me for de man­ge drab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.