Død

BT - - NYHEDER - Fo­to: Reu­ters

at den æl­dre dame an­gi­ve­ligt hav­de skre­vet bør­ne­ne ud af te­sta­men­tet, mens Harold Ship­man var skre­vet ind og stod til at mod­ta­ge seks mil­li­o­ner kro­ner.

En ob­duk­tion af Kat­hle­en Grun­dy vi­ste, at hun hav­de spor af det smer­testil­len­de mid­del di­a­morp­hine i krop­pen.

Fandt hur­tigt et møn­ster

Da po­li­ti­et an­holdt Harold Ship­man, fandt de en skri­ve­ma­ski­ne ma­gen til den, der var ble­vet brugt til at æn­dre den æl­dre da­mes te­sta­men­te. Der­fra rul­le­de sa­gen mod den respek­te­re­de læ­ge, og po­li­ti­et la­ve­de en li­ste med 15 mistæn­ke­li­ge døds­fald blandt Harold Ship­mans pa­tien­ter.

Ef­ter­for­sker­ne fandt hur­tigt et møn­ster i de 15 døds­fald, der fandt sted mel­lem 1995 og 1998. Den rø­de tråd vi­ste sig at væ­re net­op det smer­testil­len­de mid­del di­a­morp­hine, som Ship­man hav­de do­se­ret i dø­de­li­ge mæng­der til si­ne pa­tien­ter.

Ship­man hav­de og­så selv un­der­skre­vet de­res død­sat­te­ster og for­fal­sket de­res me­di- cin­ske jour­na­ler, så det så ud som om, de hav­de væ­ret me­re sy­ge op til de­res døds­fald, end de i vir­ke­lig­he­den var.

Dømt for 15 døds­fald

Læ­gen blev i ja­nu­ar 2000 dømt for de 15 døds­fald, men en un­der­sø­gel­se pe­ge­de ef­ter­føl­gen­de på, at Ship­man med al sand­syn­lig­hed hav­de slå­et op mod 250 pa­tien­ter ihjel over en pe­ri­o­de på to år­ti­er.

I 2004 hæng­te Dok­tor Død sig i sin fæn­gels­cel­le. Mo­ti­vet til de man­ge døds­fald er al­drig ble­vet fun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.