’ Helt sur­re­a­li­stisk’

BT - - NYHEDER - Ken­neth Elkjær ke­el@ bt. dk

SIGTETS KÆ­RE­STE

Kæ­re­sten til den 30- åri­ge drabs­sig­te­de sy­geple­jer­ske fra Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus står nu del­vist frem og for­tæl­ler, hvor­dan han selv og fa­mi­li­en har det med den vold­som­me sag.

» Det er jo helt sur­re­a­li­stisk. Jeg har en kæ­re­ste, som jeg bor sam­men med, hun er ve­lud­dan­net, dyg­tig, an­svars­fuld og et dej­ligt men­ne­ske. Vi plan­lag­de fa­mi­lie­for­ø­gel­se og hav­de net­op be­stilt fe­rie. Og plud­se­lig sid­der hun fængs­let for drab, « for­tæl­ler han til TV Øst.

Den 30- åri­ge sy­geple­jer­ske er sig­tet for fi­re drab og et drabs­for­søg på pa­tien­ter på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus. Hun har sid­det va­re­tægts­fængs­let i 165 da­ge, si­den sa­gen be­gynd­te at rul­le. nem lo­ka­let, som alt sam­men hand­le­de om min kæ­re­ste, for­tæl­ler sy­geple­jer­skens kæ­re­ste til TV Øst.

Han kan godt for­stå, at der er nog­le, der un­drer sig over, at hans kæ­re­ste ik­ke øn­sker at ud­ta­le sig i ret­ten. Men det er der iføl­ge ham en god grund til:

Har det psy­kisk dår­ligt

» Hun har sid­det fængs­let i 165 da­ge. Hun har det psy­kisk rig­tig dår­ligt. Hun er sig­tet for at ha­ve slå­et an­dre men­ne­sker ihjel. Og så vil an­kla­ge­ren af­hø­re hen­de for­an 50 frem­me­de men­ne­sker, her­un­der en mas­se jour­na­li­ster, der sid­der og skri­ver hvert ord ned, hun si­ger. Hun skal af­hø­res om et døds­fald, der ske­te for tre et halvt år si­den og hun skal kun­ne hu­ske de­tal­jer, som vil kun­ne bli­ve brugt imod hen­de. Hun har ik­ke en­gang få­et lov til at ta­le med sin for­sva­rer om for­lø­bet. Jeg sy­nes, at det var et klogt valg, hun traf.

Kæ­re­sten til drabs­sig­tet sy­geple­jer­ske for­tæl­ler, at hun har sagt, at hun me­get ger­ne vil ud­ta­le sig i sa­gen. Det skal ba­re fo­re­gå på en ri­me­lig og or­dent­lig må­de. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.