Vil­de eks­plo­sio ’’

Den ki­ne­si­ske hav­ne­by Ti­anjin blev sent ons­dag ramt af to gi­gan­ti­ske eks­plo­sio­ner, som har ko­stet mindst 50 men­ne­sker li­vet og sår­et over 700

BT - - NYHEDER - Dan­ny Long­hi An­drea­sen dann@ bt. dk Ste­fan Andersen, dan­sker i Ti­anjin

Al­le vin­du­er­ne i lej­lig­he­den blæ­ste ind med vin­du­es­ram­mer og det he­le

RY­STET

Der gik et chok gen­nem ver­den, da Ki­nas fj er­de­stør­ste by, Ti­anjin, ons­dag cir­ka kl. 23.30 lo­kal tid blev ramt af to store eks­plo­sio­ner i by­ens in­du­strik­var­ter ned til hav­nen.

Det er sta­dig uvist, hvad der for­år­sa­ge­de de enor­me eks­plo­sio­ner. CNN meld­te i går, at eks­plo­sio­ner­ne ske­te i et la­ger på hav­nen, som op­be­va­rer far­ligt ke­misk ma­te­ri­a­le.

Den før­ste eks­plo­sion var kraft ig, men den an­den, der fulg­te blot se­kun­der eft er, var end­nu kraft ige­re og må­l­te 2,9 på ri­ch­ter­ska­la­en. Eks­plo­sio­ner­ne ud­lø­ste store rystel­ser i by­en og smadre­de al­le vin­du­er in­den for en ra­di­us af to km.

Mindst 700 sår­e­de

An­tal­let af dø­de og kvæ­ste­de er lø­ben­de ble­vet ju­ste­ret op. I går aft es kun­ne det ki­ne­si­ske me­die Xin­hua be­ret­te, at dødstal­let, iføl­ge lo­ka­le myn­dig­he­der, hav­de run­det 50, og at 17 af dem var brand­mænd. Der er des­u­den mindst 700 sår­e­de - her­i­blandt skal 70 væ­re i kri­tisk til­stand. Det store an­tal sår­e­de gi­ver store ud- for­drin­ger for de lo­ka­le ho­spi­ta­ler, som kæm­per med at få be­hand­let al­le.

Fle­re dan­ske­re op­le­ve­de eks­plo­si-

En ud­brændt bil står helt ale­ne for­an et smadret eta­ge­hus midt i det store kra­ter- lig­nen­de land­skab, eks­plo­sio­ner­ne har ef­ter­ladt. Fo­to: Afp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.