Oner ryster Ki­na

BT - - NYHEDER -

oner­ne på nært hold. En af dem var Ste­fan Andersen, som bor i en lej­lig­hed blot én km fra det sted, hvor eks­plo­sio­ner­ne ske­te.

» Jeg var fuld­stæn­dig i chok, « for­tal­te han til BT om de vil­de eks­plo­sio­ner.

Han sov og våg­ne­de ved, at lej­lig­he­dens vin­du­er blev blæst ind.

» Plud­se­lig kom der et vildt skar­pt lys ind ad vin­du­er­ne, som om no­gen stod ne­de på ga­den og ly­ste ind med en pro­jek­tør­lam­pe. Ly­set var der i ti se­kun­der, så jeg rej­ste mig fra sen­gen og gik hen til vin­du­et for at kig­ge ud. Så kom der et or­dent­ligt knald ude­fra, og he­le byg­nin­gen ryste­de, « for­tal­te Ste­fan Andersen via te­le­fo­nen fra Ki­na.

» Kort eft er kom eks­plo­sion num­mer to, og al­le vin­du­er­ne i lej­lig­he­den blev blæst ind med vin­du­es­ram­mer og det he­le, « fort­sat­te han.

Ka­os og chok

Ste­fan Andersen tro­e­de først, at der var ta­le om et an­greb, men han blev hur­tigt klar over, at det ik­ke kun­ne væ­re til­fæl­det.

Han løb straks ned på ga­den, og her mød­te der ham en ka­o­tisk stem­ning. Folk løb rundt i un­der­buk­ser og med toilet­pa­pir på fød­der­ne for at be­skyt­te sig mod de man­ge glas- skår eft er de smadre­de vin­du­er. Al­le var i chok, men po­li­ti­et hjalp hur­tigt med at ska­be ro i om­rå­det.

Ste­fan Andersen bor nu hos en kam­me­rat, og han for­ven­ter ik­ke at ven­de tilbage til sin lej­lig­hed.

I lø­bet af i går kun­ne The Gu­ar­di­an des­u­den for­tæl­le, at de kraft ige eks­plo­sio­ner kun­ne ses fra rum­met. Det vi­ser op­ta­gel­ser, som et ja­pansk me­te­o­r­o­lo­gisk in­sti­tut fri­gav.

Den dan­ske am­bas­sa­de i Bei­jing har væ­ret i kon­takt med de lo­ka­le myn­dig­he­der i Ti­anjin, og de kan for­tæl­le, at in­gen dan­ske­re er kom­met til ska­de ved eks­plo­sio­ner­ne.

Det­te sa­tel­lit­bil­le­de fra Ja­pan Me­te­o­r­o­lo­gi­cal Agen­cy har mar­ke­ret Ti­anjin med en hvid prik. Fo­to: Afp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.