25 år med Kø

De kend­te strøm­me­de til, da Ale­xan­der Køl­pin i af­tes fejre­de ju­bilæ

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

STEM­NING

I år er det 25 år si­den, at Ale­xan­der Køl­pins før­ste som­mer­bal­let så da­gens lys. Det blev i af­tes fejret i Bel­le­vue Te­a­tret nord for København, der dan­ne­de ram­men om det­te års ud­ga­ve, ’ Lo­li­ta’. Et væld af kend­te mød­te op i som­mer­var­men for at se med.

Ale­xan­der Køl­pin har brugt for­fat­ter Vla­di­mir Na­boko­vs be­røm­te ro­man ’ Lo­li­ta’ fra 1955 som op­læg for sin op­sæt­ning.

Hi­sto­ri­en hand­ler om den un­ge Lo­li­ta, der be­væ­ger sig ud i far­ligt far­vand. I 1950er­nes USA var ide­a­ler­ne per­fek­tion og dy­dig­hed. Midt i det uni­vers fo­rel­sker den mi­dal­dren­de Hum­bert sig i den blot 12- åri­ge Dol­o­res Haze, kal­det Lo­li­ta. På over­fla­den er hun uskyl­dig, men ne­de­nun­der fin­des en pi­ge, der er klar til at le­ge med il­den og dyr­ke det for­bud­te.

Koreo­graf og in­struk­tør er Cat­hy Mar­ston, mens dan­se­ren Ida Pra­e­to­ri­us spil­ler Lo­li­ta. Som Hum­bert dan­ser Gil­das Diquero og Mads Blangstrup.

Som­mer­bal­let­ten blev skabt af den nu 50- åri­ge Ale­xan­der Køl­pin tilbage i 1991 og blev de før­ste to år op­ført på Thor­vald­sens Mu­se­um.

Si­den flyt­te­de den til Fre­de­riks­berg, in­den man i som­me­ren 2003 ryk­ke­de til Bel­le­vue Te­a­tret.

Stolt bal­let­me­ster

Det var en for­vent­nings­fuld Ale­xan­der Køl­pin, BT mød­te i af­tes på den rø­de lø­ber for­ud for den før­ste fo­re­stil­ling. Flan­ke­ret af fa­mi­li­en var han med til at ta­ge imod de man­ge ce­le­bre gæ­ster, der in­klu­de­re­de Bent Fa­bri­ci­usBjer­re, Iben Hjej­le og Lo­ne Hertz.

» Jeg glæ­der mig. Det er en drøm for mig at la­ve ’ Lo­li­ta’. Jeg sy­nes, at den eg­ner sig rig­tig godt til at bli­ve for­talt med fy­sik, for den hand­ler me­get om ero­tik. Det us­ag­te, den for­bud­te kær­lig­hed mel­lem en mand, der er for gam­mel, og en kvin­de, der er for ung, « sag­de Ale­xan­der Køl­pin til BT

am­ti­dig var bal­let­meste­ren og­så stolt af, at det er lyk­ke­des at hol­de som­mer­bal­let­ten kø­ren­de i et kvart år­hund­re­de:

» Jeg er stolt over det hjør­ne­flag, vi har sat, « sag­de Køl­pin, in­den han ha­ste­de ind til fo­re­stil­lin­gen.

’ Lo­li­ta’ kø­rer på Bel­le­vue Te­a­tret til og med den 29. au­gust.

S

.

Den 76- åri­ge sku­e­spil­ler- le­gen­de Lo­ne Hertz var og­så mødt op for at over­væ­re ’ Lo­li­ta’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.