UND­GÅ PRO­STA­TA

Vo­res kost har af­gø­ren­de be­ty dning for, om vi ud­vik­ler den fr hyp­pi­ge man­de­syg­dom her­hjem­me, vi­ser ny forsk­ning

BT - - NYHEDER - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

DØDS­FALD

Den store fod­bold­le­gen­de ’ Guld’- Ha­rald- Ni­el­sen dø­de tirs­dag nat af den fryg­te­de syg­dom pro­sta­ta­kræft . En syg­dom, der hvert år ko­ster ca. 1.200 mænd li­vet, men som man sam­ti­dig kan leve fl ere år med, hvis man føl­ger en ræk­ke simp­le le­ve­råd.

Det er især ko­sten, der kan ha­ve be­tyd­ning, hvis man vil und­gå syg­dom­men i at ud­vik­le sig, vi­ser forsk­nin­gen, der net­op er off ent­lig­gjort i det an­er­kend­te tids­skrift Can­cer of Pre­ven­tion. Her kon­klu­de­re­de for­ske­re, at et højt ind­tag af bl. a. rødt og for­ar­bej­det kød samt fe­de me­je­ri­pro­duk­ter i hø­je­re grad end kost be­stå­en­de af fi sk, fuld­korn og bælg­frug­ter gav an­led­ning til for­vær­ring af syg­dom­men. Forsk­nings­le­der i Kræft ens Bekæm­pel­se An­ne Tjøn­neland ud­dy­ber, hvor­for det bed­re kan be­ta­le sig at svæl­ge i grønt­sa­ger frem for fi rbe­net kød:

» Ved at spi­se sundt og ik­ke mindst dyr­ke mo­tion får man et la­ve­re og me­re sta­bilt blod­suk­ker, som kan væ­re med til at for­hin­dre cel­ler i at vok­se - og der­med og­så kræft - cel­ler. Der­for er det vig­tigt at rø­re sig og væ­re op­mærk­som på sin kost, så man und­går over­vægt og i sid­ste en­de ned­sæt­ter ri­si­ko­en for, at kræft en ud­vik­ler sig el­ler over­ho­ve­det op­står, « si­ger An­ne Tjøn­neland om den fryg­te­de kræft - syg­dom.

For­dob­ling på ti år

Den nu af­dø­de 73- åri­ge Ha­rald Ni­el­sen – der fi k sit til­navn ’ Guld- Ha­rald’, for­di han før og un­der OL i 1960 tro­e­de på olym­pisk guld til Dan­mark – brug­te en for­mue på at be­kæm­pe kræft en. Han fi k bl. a. sprøjtet store mæng­der C- vi­ta­min ind i blod­ba­ner­ne, han fi k aku­punk­tur og fulg­te en sær­lig diæt be­stå­en­de af ri­ge­ligt med grønt­sa­ger og dag­li­ge kost­tilskud med se­len og D- vi­ta­min. Ha­rald Ni­el­sen var blot en af 4.200 dan­ske mænd, som hvert år får syg­dom­men, der på ba­re ti år er for­doblet i an­tal til­fæl­de, for­kla­rer forsk­nings­le­de­ren:

» Vi har set en stor stig­ning i an­tal­let af mænd, som får stil- let di­ag­no­sen, men hel­dig­vis er dø­de­lig­he­den ik­ke ste­get i sam­me takt, « si­ger hun.

Ha­rald Ni­el­sen fi k di­ag­no­sen for snart fi re år si­den. Men om­kring ju­le­tid 2014 fi k han og­så en in­fek­tion i hjer­tet, der gjor­de, at han ik­ke læn­ge­re kun­ne mod­ta­ge ke­mo­te­ra­pi. Iføl­ge hans hu­stru Ru­di Ni­el­sen var det for­ment­lig en kom­bi­na­tion af den mang­len­de be­hand­ling og de hø­je in­fek­tions­tal, der gjor­de, at guld- krop­pen sag­de stop.

For­sker­ne ved end­nu ik­ke, hvor­for nog­le får pro­sta­ta­kræft , mens an­dre går fri. Ind­til nu ved de kun, at man har stør­re ri­si­ko for at ud­vik­le den, hvis et fa­mi­lie­med­lem har væ­ret ramt. Bå­de den nye og tid­li­ge­re forsk­ning pe­ger dog på, at vo­res ve­st­li­ge livs­stil, hvor man­ge op­le­ver over­vægt, har ind­fl ydel­se på, hvor­for pro­sta­ta­kræft er så hyp­pig en syg­dom her­hjem­me.

» Vi ved, at øster­læn­din­ge har fær­re til­fæl­de af pro­sta­ta­kræft . Der­for ved vi og­så, at den må­de, man le­ver på, kan væ­re med­vir­ken­de til, om man bli­ver ramt, « si­ger An­ne Tjøn­neland.

Ha­rald Ni­el­sen er ik­ke den ene­ste kend­te dan­sker, der er buk­ket un­der for pro­sta­ta­kræft . Det sam­me gjor­de po­li­ti­ker Svend Auken samt for­fat­ter­ne Eb­be Reich Klø­ve­dal og Hen­rik Stan­gerup. An­dre har væ­ret me­re hel­di­ge, som tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Uff e El­le­mann- Jen­sen og sku­e­spil­ler Jes­per Lang­berg, der beg­ge er ope­re­ret for syg­dom­men.

Kan gå fra mild til agres­siv

Når fl ere og fl ere får pro­sta­ta­kræft – kend­te så­vel som ukend­te – skyl­des det bl. a., at fl ere får må­lt de­res så­kald­te PSA i blo­det ( et pro­te­in, der kan af­gø­re, om man har syg­dom­men, red.), og der­for bli­ver et stør­re an­tal op­mærk­som­me på, at de kan væ­re ramt.

» Det kan væ­re en syg­dom, som ud­vik­ler sig hur­tigt og me­get ag­gres­sivt hos nog­le, mens man­ge kan leve med den i fl ere år. Der­for kan det væ­re svært at af­gø­re, hvem man skal be­hand­le her og nu, og hvem der kan ven­te, for­di man ik­ke ved, om det ud­vik­ler sig fra en mild form til en form, der kræ­ver be­hand­ling, « si­ger pro­fes­sor Lars Jel­strup Pe­ter­sen, der scan­ner for spred­ning af pro­sta­ta­kræft ved Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. Fuld­korn har i bl. a. dan­ske og sven­ske for­søg vist sig at kun­ne brem­se spred­ning af pro­sta­ta­kræft . Fuld­korn fi nder du f. eks. i groft rug­brød, bru­ne ris, hav­re­gryn, bulgur, byg, spelt og per­lerug. Fuld­korn med­vir­ker til et sta­bilt blod­suk­ker, der mod­vir­ker cel­ler – og der­med og­så kræft cel­ler – i at vok­se.

OP AF LÆ­NE­STO­LEN En ræk­ke ny­li­ge stu­di­er pe­ger på, at mo­tion i kom­bi­na­tion med en sund kost kan brem­se syg­dom­men i det tid­li­ge sta­di­um. Be­væg dig mini­mum 30 mi­nut- Spis ik­ke for me­get for­ar­bej­det kød fra fi rbe­ne­de dyr ( det vil si­ge ok­se, svin og lam). Det in­de­hol­der nem­lig me­get salt, mæt­tet fedt og til­sæt­ning af mu­li­ge kræft frem­kal­den­de stoff er. Det kan des­u­den væ­re med til at for­vær­re syg­dom­men, hvis du al­le­re­de har få­et den, vi­ser

kræft i pro­sta­ta – sær­ligt den ag­gres­si­ve form. For­sker­ne ved dog end­nu ik­ke, hvor­for det for­hol­der sig så­dan. Hold der­for øje med, at du ik­ke har for man­ge ek­stra ki­lo på si­de­be­ne­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.