TAKRÆFT DE LUM­SKE TEGN

Ryg­te­de og mest

BT - - NYHEDER - STRÅ­LING KA­STRA­TION. ME­DI­CINSK KA­STRA­TION Kræft i pro­sta­ta PSA Pro­sta­ta Spe­ci­fikt An­ti­gen Ri­si­ko­en

ny­lig forsk­ning fra USA. Hold dig til ca. 500 gram kød om ugen og spis så kyl­ling el­ler fisk i ste­det.

GRA­NATÆB­LE Det kan væ­re li­ge så ska­de­ligt med for få som for man­ge vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler, sær­ligt fra til­skud. Hvis du der­for sør­ger for at spi­se en va­ri­e­ret kost med fuld­korn, fisk, frisk frugt og grønt­sa­ger, vil du au­to­ma­tisk få dæk­ket dit be­hov. Vælg ger­ne grove grønt­sa­ger som gu­le­rød­der, løg, po­r­re og al­le for­mer for kål. En stor for­del ved at spi­se me­get frugt og grønt er, at man der­ved spi­ser min­dre fedt- og suk­ker­hol­di­ge fø­de­va­rer, som kan øge ri­si­ko­en for at ud­vik­le kræft. Pro­sta­ta­kræft gi­ver som re­gel in­gen symp­to­mer i be­gyn­del­sen, da kræft­for­an­drin­ger­ne of­test op­står i de yd­re de­le af blæ­re­halskir­t­len, hvor der er god plads. Der er man­ge mænd, som le­ver med en lil­le kræft­knu­de i pro­sta­ta, der al­drig bli­ver op­da­get. Hos de fle­ste mænd ud­vik­ler kræft i pro­sta­ta sig lang­somt. Det kan ta­ge fle­re år­ti­er, før kræft­knu­den gi­ver symp­to­mer el­ler even­tu­elt spre­der sig.

Gå til læ­ge, hvis du op­le­ver:

Blod i uri­nen Blod i sæ­den Af­ta­gen­de el­ler mang­len­de sæd­mæng­de Blæ­re­be­tæn­del­se Ved­va­ren­de smer­ter Rejs­nings­be­svær Slap strå­le samt hyp­pig og nat­lig vand­lad­ning

Be­svær med at kom­me i gang med at tis­se

Ukon­trol­ler­bar vand­lad­nings­trang De tre sid­ste punk­ter er al­min­de­li­ge symp­to­mer hos æl­dre mænd, og of­test skyl­des det go­dar­tet for­stør­rel­se af pro­sta­ta. Det er dog vig­tigt at bli­ve un­der­søgt, så læ­gen kan vur­de­re, om der er grund til at mistæn­ke kræft i pro­sta­ta.

Tekst: Mads Korsager Ni­el­sen

Fo­tos: Scan­pix Jes­per Lang­berg, sku­e­spil­ler, 74 år I si­ne erin­drin­ger ’ Ik­ke et se­kund spildt’ for­tæl­ler han, at han for­lod sin da­væ­ren­de hu­stru, da kræf­ten be­rø­ve­de ham ly­sten og ev­nen til at ha­ve sex.

Pro­sta­ta

Ar­ve­lig syg­dom

Ad­var­sel GRA­FIK: Fa­ger­heim/ Funder Tekst: Tor­ben Bag­ge/ Heidi Pe­der­sen - Fo­to: Iris

Kil­der: Kræf­tens Bekæm­pel­se, læ­ge Jerk W. Lan­ger o. a.

mkn@ bt. dk

af pro­sta­ta ved ope­ra­tion. Man kan kom­me til at li­de af in­kon­ti­nens. Man­ge bli­ver impotente.

ude­fra gen­nem hu­den el­ler in­de­fra, hvor man pla­ce­rer nog­le ’ strå­le­korn’ i pro­sta­ta­væ­vet. Pro­ble­mer med blæ­ren, blæ­re­be­tæn­del­se.

Beg­ge testik­ler fjer­nes. Ved at mind­ske kon­cen­tra­tio­nen af te­stoste­ron kan man hæm­me kræf­ten. Mang­len­de lyst til sex. Im­po­tens. Man­ge ta­ger på i vægt og får min­dre skæg­vækst.

med for­skel­li­ge hor­moner og an­ti­hor­moner, der hæm­mer dan­nel­sen af te­stoste­ron.

Mang­len­de se­xlyst. Den val­nød­de- lig­nen­de pro­sta­ta ( blæ­re­halskir­tel), der pro­du­ce­rer sæd, er pla­ce­ret li­ge un­der urin­blæ­ren og om­kran­ser urin­rø­ret hos mænd.

vok­ser nor­malt me­get lang­somt og kræ­ver må­ske in­gen el­ler me­get lidt be­hand­ling. Men no­get kræft kan væ­re ag­gres­siv og spre­de sig hur­tigt.

står for Symp­to­mer fra me­tast­a­ser ( kræft, der har spredt sig) kan væ­re det før­ste symp­tom, man­den mær­ker - og i så fald of­te i form af knog­les­mer­ter. Me­re dif­fu­se el­ler ’ uspe­ci­fik­ke’ symp­to­mer som træt­hed og vægt­tab ses og­så.

for, at en mand ud­vik­ler kræft i pro­sta­ta, er me­re end for­doblet, hvis to fa­mi­lie­med­lem­mer ( f. eks. far el­ler bror) har syg­dom­men.

og er et pro­te­in, der kan må­les i blo­det. Det er en må­ler for, om man har syg­dom­men og i hvil­ket om­fang. Men PSA- tal­let kan ik­ke stå ale­ne. Der skal og­så ta­ges ad­skil­li­ge vævsprø­ver for at stille en sik­ker di­ag­no­se.

Spis fø­de­va­rer, der er ri­ge på po­ly­feno­ler, som fin­des i bl. a. gra­natæb­le, broc­co­li, bøn­ner og gur­kem­e­je. Iføl­ge en­gel­ske for­søg har den­ne ty­pe fø­de­va­rer nem­lig vist sig at kun­ne få det så­kald­te PSA- tal til at fal­de ( tal­let vi­ser, om syg­dom­men er i ud­vik­ling).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.