In­drøm­mer dob­beltdrab i svensk Ikea

En 36- årig asylan­sø­ger in­drøm­mer, at han stak en kvin­de og hen­des søn ihjel i Ikea i Västerås. En 23- årig mistænkt er ble­vet løsladt og sig­tes ik­ke læn­ge­re for drab

BT - - NYHEDER - Ma­ja Ha­gedorn Hansen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SVE­RI­GE

Den 36- åri­ge eri­tre­er, der er mistænkt for at stå bag dra­bet på en mor og søn i et Ikea- va­re­hus i den sven­ske by Västerås, er­klæ­re­de sig i går skyl­dig un­der et rets­mø­de.

» Han har in­drøm­met det, « be­kræf­ter den 36- åri­ge mands ad­vo­kat, Per- Ing­var Ek­blad, over for Aftonbladet.

Po­li­ti­et mistæn­ker des­u­den en 23- årig eri­tre­er for med­vir­ken til dobbeltdrabet, der fandt sted mandag. Den 23- åri­ge mand næg­ter sig fort­sat skyl­dig, og en dom­mer valg­te i går ef­ter­mid­dag at løsla­de ham fra va­re­tægts­fængsel, skri­ver SVT.

Drop­per drabs­sig­tel­sen

Sam­ti­dig drop­per ankla­ge­myn­dig­he­den drabs­sig­tel­sen mod den 23- åri­ge, der nu blot er sig­tet for at med­vir­ke til kni­vover­fal­det i Ikea. Det op­ly­ser che­fankla­ger Eva Morén ef­ter af­slut­nin­gen på rets­mø­det, hvoraf stør­ste­delen fo­re­gik bag luk­ke­de dø­re.

Stak sig selv i ma­ven

In­gen af de sig­te­de har umid­del­bart til­knyt­ning til de to dræb­te, som an­gi­ve­ligt blev stuk­ket ihjel med kni­ve fra va­re­hu­sets køk­ke­naf­de­ling.

I for­bin­del­se med over­fal­det blev den 36- åri­ge selv hårdt sår­et, da han til­sy­ne­la­den­de stak sig selv i ma­ven. Det vi­ser vi­deo­over­våg­ning fra Ikea, skri­ver Aftonbladet.

Han var der­for ik­ke til ste­de un­der tors­da­gens rets­mø­de, men delt­og i ste­det på te­le­link fra sin ho­spi­tals­seng. Han var ef­ter dra­bet i akut livs­fa­re og har si­den gen­nem­gå­et to ope­ra­tio­ner.

De to sig­te­de er iføl­ge svensk po­li­ti asylan­sø­ge­re fra Eri­trea og bor på et asyl­cen­ter i nær­he­den af va­re­hu­set.

Det er tid­li­ge­re kom­met frem, at den 36- åri­ge stod til ud­vis­ning fra Sve­ri­ge til Ita­li­en, og at han mandag mød­tes med sags­be­hand­le­re på Mi­gra­tions­ver­ket, den sven­ske pen­dant til Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen.

Po­li­ti­et ar­bej­der der­for ud fra te­o­ri­en, at of­re­ne er udvalgt helt til­fæl­digt, og at der ik­ke er ta­le om en ter­r­or­hand­ling.

» Vi ser ik­ke, at der er et po­li­tisk mo­tiv bag for­bry­del­sen. Det­te er en van­vids­hand­ling, « sag­de po­li­ti­kom­mis­sær Per Ågren på en pres­se­kon­fe­ren­ce ons­dag.

» Han har in­drøm­met det, « be­kræf­ter den 36- åri­ge eri­tre­ers

ad­vo­kat, Per- Ing­var Ek­blad, over for Aftonbladet om dra­bet på en kvin­de og hen­des søn i Ikea i Västerås.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.