Hårdt pres på Atea- che­fen

Hem­me­lig­holdt lyd­fil ka­ster nyt lys over en af Dan­marks stør­ste be­stik­kel­ses­sa­ger

BT - - NYHE­DER - Bir­git­te Er­hardt­sen bge@ ber­ling­s­ke. dk Vi­be Hylt­oft

’ KON­TO 2840’

vh@ ber­ling­s­ke. dk

Iføl­ge en hidtil hem­me­lig­holdt lyd­op­ta­gel­se, som Ber­ling­s­ke er kom­met i be­sid­del­se af, så adm. di­rek­tør Morten Fel­ding helt an­der­le­des dra­ma­tisk på it- virk­som­he­den Ateas for­mode­de be­stik­kel­ses­kon­to, end han hidtil har gi­vet ud­tryk for i of­fent­lig­he­den.

Lyd­op­ta­gel­sen ka­ster nyt lys over en af Dan­marks stør­ste be­stik­kel­ses­sa­ger, som om­fat­ter me­d­ar­bej­de­re fra bla. Atea, it- fir­ma­ets kon­kur­rent 3A- it og Re­gion Sjæl­land, og hvor fo­re­lø­big 13 per­so­ner er sig­tet. Bag­mand­spo­li­ti­et op­ly­ste så sent som i går, at po­li­ti­et er på vej med fle­re sig­tel­ser.

Udadtil op­ly­ste Morten Fel­ding i juni i år i en re­de­gø­rel­se til Sta­tens og Kom­mu­ner­nes Ind­købs Ser­vi­ce ( SKI), at der var ta­le om en ’ helt al­min­de­lig ba­lan­ce­kon­to’, hvori han op­da­ge­de ’ en­kel­te til­fæl­de af rej­se­ud­læg’, som over­s­teg de nor­ma­le ret­nings­linjer.

Men in­ter­nt sam­men­lig­ner Morten Fel­ding Ateas for­mode­de be­stik­kel­ses­kon­to med at va­ske pen­ge hvi­de for den fængsels­døm­te stor­svind­ler Ste­in Bag­ger og frygter, at det vil brin­ge Atea på avi­ser­nes for­si­der, hvis kon­to­en bli­ver op­da­get.

Her er en smags­prø­ve på Morten Fel­dings in­ter­ne snak med en nu fra­t­rå­dt me­d­ar­bej­der. Stem­men går ty­de­ligt og klart igen­nem, og for den, der ken­der Ateas top­chef, er der in­gen tvivl om, at det er ham, der ta­ler.

» Den transak­tion i alt det, der fo­re­går her, kan føl­ges fuld­stæn­dig, så hvis der er no­gen, der split­ter lor­tet ad, så har vi hund­re­de pro­cent med­vir­ket til no­get, som ik­ke er i or­den. Så kan vi stå di­rek­te på for­si­den af avi­sen. Det ... det er jo to­talt li­ge­som at va­ske pen­ge hvi­de for Ste­in Bag­ger. Der er ik­ke no­gen for­skel, « si­ger Morten Fel­ding på lyd­op­ta­gel­sen.

Morten Fel­dings ord stam­mer fra en lyd­op­ta­gel­se af en for­tro­lig sam­ta­le mel­lem Morten Fel­ding og en af Ateas da­væ­ren­de me­d­ar­bej­de­re, som ik­ke læn­ge­re ar­bej­der i it- virk­som­he­den. Beg­ge per­so­ner er sig­tet i be­stik­kel­ses­sa­gen, og den på­gæl­den­de me­d­ar­bej­der er om­fat­tet af nav­ne­for­bud. Mø­det mel­lem de to fo­re­går iføl­ge me­d­ar­bej­de­ren i slut­nin­gen af ok­to­ber 2014.

Sam­ta­len dre­jer sig ef­ter alt at døm­me om Ateas for­mode­de be­stik­kel­ses­kon­to, kendt som ’ kon­to 2840’, og ci­ta­ter­ne lev­ner ik­ke tvivl om, at Ateas dan­ske di­rek­tør an­ser kon­to­en for at væ­re dybt ulov­lig. Der er hel­ler in­gen tvivl om, at Morten Fel­ding frygter, at kon­to­en kan bli­ve op­da­get.

» Det her se­tup, vi har i dag ... Re­vi­sio­nen, de gra­ver me­re og me­re i de ting, vi gør, « si­ger han.

Ber­ling­s­ke har til­budt Morten Fel­ding at kom­men­te­re den op­ta­ge­de sam­ta­le, men han øn­sker ik­ke at med­vir­ke. Lyd­fi­len bli­ver nu over­gi­vet til Bag­mand­spo­li­ti­et af for­svar­sad­vo­kat An­ders Né­meth, der li­ge­som Ber­ling­s­ke er i be­sid­del­se af fi­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.